REGMAR

Lipigon tillförs nästan 14 MSEK - teckningsgrad på cirka 91 % i TO2 teckningsoptioner

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2. Teckningsoptionsinnehavare utnyttjade 46 406 635 teckningsoptioner, motsvarande cirka 90,6 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 46 406 635 aktier till kursen 0,30 SEK per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Lipigon cirka 13,9 MSEK före emissionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Bakgrund
Under det första kvartalet 2023 genomförde Lipigon en företrädesemission av så kallade units, bestående av sju (7) nya aktier och sex (6) teckningsoptioner av serie TO2 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO3. Varje teckningsoption av serie TO2 berättigade innehavaren till teckning av en ny aktie i Lipigon. Utnyttjandeperioden löpte mellan den 4 december 2023 till den 15 december 2023.

Utnyttjade teckningsoptioner har nu ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till ordinarie aktier beräknas ske omkring vecka 1.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns på Bolagets hemsida, www.lipigon.se

Antal aktier och aktiekapital
Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Lipigon med 46 406 635 aktier, från 80 015 646 aktier till 126 422 281. Aktiekapitalet ökar med cirka 5 229 456,58 SEK, från cirka 9 016 778,44 SEK till cirka 14 246 235,02 SEK. För befintliga aktieägare som inte utnyttjat teckningsoptioner av serie TO2 uppgår utspädningen till cirka 36,7 procent.

"Vi är mycket tacksamma för den höga teckningsgraden vi uppnått med dessa teckningsoptioner. Detta är ett tydligt tecken på förtroende från våra aktie- och optionsägare. Jag vill framföra min tacksamhet till alla som har bidragit. Era insatser stärker basen för vårt fortsatta arbete med att utveckla behandlingar mot lipidrelaterade sjukdomar", säger Stefan K. Nilsson, vd för Lipigon.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Lipigon i samband med optionslösen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Denna information är sådan som Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2023 kl. 23.50 CET.

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedelskandidaten Lipisense® mot förhöjda triglycerider där fas II-studier planeras under Q1 2024, ett RNA-läkemedelsprojekt mot lungskada, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc.  Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Lipigon i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68