REG

Lipigon rapporterar statistiskt säkerställd reduktion av målproteinet ANGPTL4 efter upprepad behandling med Lipisense®

Lipigon Pharmaceuticals AB (Lipigon) rapporterar idag att den blodfettssänkande läkemedelskandidaten Lipisense® med statistisk säkerställd signifikans minskar koncentrationen av målproteinet ANGPTL4 i blodet hos friska försökspersoner.

I den nyligen genomförda fas I-studien med Lipisense® där 24 friska försökspersoner gavs fyra upprepade doseringar med Lipisense® eller placebo kunde en reduktion av målproteinet ANGPTL4 i blodet uppmätas hos dem som behandlades med Lipisense®. Reduktionen i blodplasma uppgick till -29 % för de försökspersoner som fick aktiv behandling jämfört med placebo vid uppföljning 90 dagar efter den sista dosen (95-procentligt konfidensintervall: -55 % - -3 %, P-värde: 0.03). Den statistiska analysen gjordes post-hoc på studieresultaten av sponsorn.

"Vi har tidigare rapporterat en minskning av målproteinet ANGPTL4, och det gläder oss att kunna meddela att detta nu utgör en statistiskt signifikant reduktion. Dessutom ser vi indikationer på en uttalad behandlingseffekt för de högre dosnivåerna, även om en statistiskt säkerställd reduktion ännu inte har nåtts. Eftersom den genomförda fas I-studien först och främst är en säkerhetsstudie så saknas ännu det statistiska underlag som krävs för att kunna skilja behandlingsgrupperna åt", säger vd Stefan K. Nilsson. 

Resultaten ger hopp om effekt på kardiometabola sjukdomar såsom typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

"Resultaten stärker oss inför den kommande fas II-studien, där vi kommer att undersöka upprepad behandling med Lipisense® på patienter med både kraftigt förhöjda blodfetter (sHTG) och typ 2-diabetes. Denna patientgrupp har förhöjda nivåer av ANGPTL4 i blodplasma, vilket är genetiskt associerat med kardiometabol sjukdom såsom hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes", säger Stefan K. Nilsson. 

Om Lipisense®
Läkemedelskandidaten Lipisense® är ett RNA-läkemedel som förhindrar cellerna från att producera det sjukdomsfrämjande målproteinet ANGPTL4 i levern genom att förstöra det proteinkodande RNA:t innan målproteinet har bildats. Genetiska data visar att ANGPTL4 är en oberoende riskfaktor för både hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedelskandidaten Lipisense® mot förhöjda triglycerider där fas II-studier planeras under Q1 2024, ett RNA-läkemedelsprojekt mot lungskada, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc.  Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68