REG

Kommuniké från årsstämma 2023 i Lipigon Pharmaceuticals AB den 25 maj 2023

I dag, den 25 maj 2023, hölls årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt disposition beträffande bolagets resultat
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 samt att resultatet för räkenskapsåret 2022 balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Lars Öhman, Johannes Hulthe, Jessica Martinsson och Eva Pinotti Lindqvist samt att nyvälja David Westberg till ny styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars Öhman valdes som styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.

Information om nyvald styrelseledamot

David Westberg, född 1960

Utbildning/erfarenhet: David har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från KTH. Han har gedigen erfarenhet av läkemedelsutvecklingen inom olika indikationsområden genom ledande positioner hos Pharmacia Upjohn och Orexo. David är sedan 2015 VD för Nasdaq-noterade Nanexa AB som utvecklar nya formuleringar av befintliga läkemedel med hjälp av egenutvecklad teknologi.

Övriga nuvarande befattningar: Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav: David Westberg innehar inga aktier i Bolaget.

Oberoende i relation till Bolaget och koncernledningen: Ja.

Oberoende i relation till Bolagets större aktieägare: Ja

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att det sammanlagda styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fastställs till 765 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 250 000 kronor, envar av övriga ledamöter ska erhålla 110 000 kronor vardera samt att ordföranden för revisionsutskottet även ska erhålla ett tillägg på 75 000 kronor utöver ordinarie styrelsearvode.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Andreas Vretblom kommer vara huvudansvarig revisor.

Beslut om incitamentsprogram 2023/2027
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner för ledande befattningshavare, nyckelpersoner, övriga medarbetare och framtida rekryteringar. Syftet med incitamentsprogrammet är att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal. Mer information om incitamentsprogrammet återfinns i kallelsen till årsstämman som offentliggjordes genom pressmeddelande den 25 april 2023.

Beslut om antagande av ny valberedningsinstruktion
Årsstämman beslutade att anta en ny valberedningsinstruktion. Mer information om valberedningsinstruktionen återfinns i kallelsen till årsstämman som offentliggjordes genom pressmeddelande den 25 april 2023.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense mot förhöjda triglycerider som våren 2022 gick in i klinisk fas, ett RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68