REG

Lipigon publicerar delårsrapport för januari-mars 2024

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för årets första kvartal, perioden 1 januari-31 mars 2024. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se. Nedan följer en kort sammanfattning.

Första kvartalet (januari-mars) 2024
Nettoomsättning - (-)
Rörelseresultat -7 414 tkr (-6 844)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,06 SEK (-0,34)
Likvida medel uppgick per 31 mars till 24 003 tkr (4 272)    

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Den 1 februari meddelades att CombiGene AB (publ) har beslutat att avsluta sitt licensavtal gällande projekt 2 (P2), vilket kommer att återgå till Lipigon senast den 5 augusti 2024.
  • Den 7 februari erhölls Läkemedelsverkets och Etikprövningsmyndighetens godkännande om att genomföra en fas II-studie med Lipisense®.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Den 14 maj rapporterades att Lipigon har inlett ett forskningsprojekt om lungskador tillsammans med University of Washington.
  • Den 17 maj meddelades att Lipigon har nått finalsteget i EIC Accelerator-utvärderingen, vilket kan innebära upp till €17,5 miljoner i stöd för fas IIa/b-studier med läkemedelskandidaten Lipisense®.

Utvalda finansiella data i sammandrag

 

2024
Jan-mar

2023
Jan-mar

2023
Jan-dec

Nettoomsättning, tkr

-

-

16 407

Övriga intäkter

300

25

1 074

Resultat efter skatt, tkr

-7 415

-6 836

-12 128

Balansomslutning, tkr

25 766

4 772

33 602

Periodens kassaflöde, tkr

-8 191

-5 365

22 382

Periodens kassaflöde per aktie, kr

-0,06

-0,27

0,35

Likvida medel, tkr

24 003

4 272

31 927

Eget kapital per aktie, kr

0,17

-0,15

0,22

Soliditet, %

83,12%

-62,13%

84,65%

VD har ordet
Vår ansökan om fas II-prövning av Lipisense® godkändes i februari efter en snabb handläggning av Läkemedelsverket. Beskedet stärker vår position som det enda bolaget med en ANGPTL4-hämmare i kliniska prövningar. För närvarande har tre prövningssites godkänts och fler planeras att inkluderas. Efter initiala förseningar i samband med uppstarten av klinikerna är patientrekryteringen nu igång. 

Lipigons framsteg bygger på mer än forskning och utveckling. Vårt engagemang och förmåga att skapa värdefulla partnerskap reflekteras i det arbete som vårt erfarna affärsutvecklingsteam utför. Genom strategiska samarbeten och regionala licensavtal, som avtalet med Leaderna för Lipisense®-projektet, breddar vi vägen mot marknad och ökar möjligheterna till framgång.

Vår samarbetspartner Leaderna planerar att starta en fas I-bryggstudie med friska frivilliga i Kina, vilket är ett första viktigt steg i deras utvecklingsprocess. Den kinesiska myndigheten för medicinska produkter (National Medical Products Administration, NMPA) godkände nyligen studiedesignen, och Leaderna förväntar sig att påbörja studien under andra kvartalet 2024.

Vår satsning på genetiskt validerade målproteiner är central i vår forskningsstrategi och ökar signifikant möjligheterna för positiva utfall i kliniska studier. Den omfattande genetiska forskningen kring ANGPTL4 har inte bara stärkt vår övertygelse om Lipisense® utan också minskat utvecklingsrisken. Genom att tydligt koppla ANGPTL4 till de sjukdomstillstånd vi avser behandla, lägger vi en stabil grund för projektets framtid.

Erfarenhet och kunskap är avgörande inom läkemedelsutveckling. Vårt utvecklingsteam, där alla har mer än 15 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin, utgör ryggraden i Lipigons verksamhet. Deras samlade expertis möjliggör en smidig navigering genom läkemedelsutvecklingens komplexa faser, vilket effektivt för Lipisense® närmare målet.

Under kvartalet kom beslutet att Combigene valt att säga upp licensavtalet för P2. Som tidigare meddelats förväntas inte denna händelse ha någon inverkan på bolagets långsiktiga verksamhet.

För en djupare förståelse av läkemedelsutveckling och vårt arbete på Lipigon rekommenderar jag Nyckelpersoner förklarar på vår webbplats, där våra experter delar sina kunskaper. Läs även om samarbetet med Leaderna och intervjun med life science-meriterade Fredrik Lindgren, som är nyvald styrelseledamot.

Under nästa kvartal vill jag särskilt flagga för teckningsoption 3 (TO3) där optionsägare får en bra chans att öka sitt innehav i bolaget och tillföra värdefullt kapital till bolaget.

Umeå, maj 2024
Stefan K. Nilsson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av tre aktiva projekt: RNA-läkemedelskandidaten Lipisense® mot förhöjda triglycerider där fas II-studier godkändes i februari 2024, ett RNA-läkemedelsprojekt mot lungskada samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68