REG

Lipigon publicerar delårsrapport för januari-mars 2023

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-31 mars 2023. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se. Nedan följer en kort sammanfattning.

Första kvartalet (jan-mar) 2023

Nettoomsättning 0 tkr (0)
Rörelseresultat -6 844 tkr (-9 029)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,34 SEK (-0,93) 

Väsentliga händelser januari-mars

 • Den 19 januari tillkännagavs ytterligare säkerhetsresultat från MAD-delen (multiple ascending doses, multipla stigande doser) från den pågående studien av Lipisense, vilka visar att läkemedelskandidaten Lipisense har en god säkerhetsprofil.
 • Den 28 februari beslutade styrelsen att genomföra en företrädesemission av högst 10 122 212 units bestående av aktier och teckningsoptioner om cirka 35,4 MSEK före emissionskostnader.
 • Den 15 mars presenterades ytterligare positiva säkerhetsresultat från fas I-studiens högsta dosering av läkemedelskandidaten Lipisense.
 • Den 28 mars meddelades att bolaget erhållit ytterligare en teckningsförbindelse samt en så kallad toppgaranti inför företrädesemissionen motsvarande totalt cirka 2 MSEK.
 • Den 30 mars hölls extra bolagsstämma i Lipigon vilken beslutade om ändring av bolagsordningen, företrädesemission av units samt bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 • Den 30 mars publicerade bolaget ett EU-tillväxtprospekt med anledning av en företrädesemission.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Den 4 april publicerades att Lipigons innovativa metod banar väg för effektivare behandling mot ARDS, eller akut andnödssyndrom, vilket är en allvarlig sjukdom som drabbar miljontals människor över hela världen.
 • Den 5 april inleddes Lipigons företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 samt teckningsoptioner av serie TO3.
 • Den 17 april meddelades att bolagets styrelse, ledningsgrupp och medgrundare har tecknat units i Lipigons pågående företrädesemission om cirka 835 000 SEK.
 • Den 26 april publicerades utfallet i Lipigons företrädesemission av units om cirka 35,4 MSEK som avslutades den 24 april 2023. 4 279 341 units tecknades med och utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 42,3 procent av företrädesemissionen.
 • Den 2 maj meddelades utnämningen av Hugo Petit som CFO. Hugo Petit har lång och bred erfarenhet av CFO-befattningar inom både noterade och onoterade tillväxtbolag inom life science-sektorn.
 • Den 2 maj beslutade styrelsen om en riktad emission av 154 971 units till vissa garanter. Teckningskursen i ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen, dvs. 3,50 SEK per unit.
 • Den 11 maj meddelades att företrädesemissionen hade registrerats hos Bolagsverket och att betalda tecknade units (BTU) kommer att ersättas med aktier och teckningsoptioner av serie TO2 och TO3.
 • Den 16 maj meddelades att Lipigon valt kontraktsforskningsorganisation (CRO) för planering och utformning av den kliniska fas II-studien med Lipisense.
 • Den 17 maj meddelades att den sista patienten har avslutat behandlingen i den kliniska fas I-studien av läkemedelskandidaten Lipisense. Studien syftade främst till att bedöma säkerheten och tolerabiliteten av Lipisense vid behandling av svår hypertriglyceridemi.

Utvalda finansiella data i sammandrag

 

2023 Jan-mar

2022 Jan-mar

2022 Jan-dec

Nettoomsättning, tkr

0

0

0

Övriga intäkter

25

181

390

Rörelseresultat, tkr

-6 844

-9 029

-37 742

Resultat efter skatt, tkr

-6 836

-9 016

-37 705

Balansomslutning, tkr

4 772

19 028

10 816

Periodens kassaflöde, tkr

-5 365

-11 656

-18 853

Periodens kassaflöde per aktie (SEK)

-0,27

-1,20

-1,28

Likvida medel, tkr

4 272

16 702

9 637

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)

-0,34

-0,93

-2,57

Eget kapital per aktie (SEK)

-0,15

1,43

0,19

Soliditet, %

-62,13%

73,29%

35,79%

VD har ordet

Lipigon har än en gång bevisat styrka genom att hålla de ambitiösa tidsramarna i Lipisense-programmet. Under årets första kvartal rapporterade vi om fördelaktiga data som visar att Lipisense tolereras väl i människa och inte uppvisar allvarliga biverkningar, vilket kommer ligga till grund för behandlingen i den kommande fas II-studien. Det förberedande arbetet är i gång, och efter balansdagen har Lipigon valt en kontraktsforskningsorganisation (CRO) för att planera och utforma den kliniska fas II-studien med Lipisense.

Vi har etablerat samarbete med Sveriges två största lipidmottagningar, vilket ger oss en bred bas av patienter att rekrytera från. De ansvariga läkarna är välrenommerade inom vårt forskningsfält, vilket ger programmet styrka. Att samarbeta med behandlingsansvariga specialister inom vår patientgrupp är oerhört värdefullt för oss.

Bolaget har stärkt sitt kliniska utvecklingsteam med en ny roll. Karin Lundqvist ansluter till Lipigon-familjen som clinical oversight manager. Med värdefulla erfarenheter från klinisk utveckling i sena faser och en bakgrund inom både större och mindre läkemedelsbolag, kommer Karin tillföra betydande expertis. Vi är väl medvetna om att de kliniska utvecklingsfaserna utgör en av de främsta möjligheterna till värdeskapande, och genom denna rekrytering rustar vi oss för både nutiden och framtiden.

Genom företrädesemissionen har vi säkrat finansieringen för att genomföra fas II-studien, vår första studie med Lipisense på patienter. Hittills har vi observerat att Lipisense är säker och väl tolererad hos friska försökspersoner. Med den kommande fas II-studien kommer vi att undersöka säkerhet och effekt i patienter med kraftigt förhöjda blodfetter.

Under våren kommer flera milstolpar i samband med fas II, vilket kulminerar i den första doseringen av patient planerad till Q4. Vid denna tidpunkt aktiveras även TO2, en händelsestyrd teckningsoption som är ett nytt, djärvt grepp för att erbjuda bolaget en attraktiv finansieringslösning samt ge möjlighet för våra trogna aktieägare som deltog i företrädesemissionen att delta till förmånliga villkor. Vi kommer att göra vårt yttersta för att fortsätta på den befintliga vägen, leverera enligt tidplan och hålla er så väl uppdaterade om framstegen som vi kan.

Umeå den 25 maj 2023

Stefan K. Nilsson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense mot förhöjda triglycerider som våren 2022 gick in i klinisk fas, ett RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68