REG

Lipigon publicerar delårsrapport för januari-september 2023

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för årets tredje kvartal, perioden 1 juli-30 september 2023. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se. Nedan följer en kort sammanfattning.

Tredje kvartalet (juli-september) 2023
Nettoomsättning 357 tkr (0)
Rörelseresultat -4 868 tkr (-6 845)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,06 SEK (-0,36)
Likvida medel uppgick per 30 september till 25 218 tkr (15 576)                

Året hittills (januari-september) 2023
Nettoomsättning 16 407 tkr (0)
Rörelseresultat -4 578 tkr (-28 526)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,06 SEK (-2,22)
Likvida medel uppgick per 30 september till 25 218 tkr (15 576)

Väsentliga händelser juli-september

  • Den 12 juli tillkännagavs de fullständiga säkerhetsresultaten från fas I-studien med den ANGPTL4-hämmande läkemedelskandidaten Lipisense®. I samtliga behandlingsgrupper observerades en gynnsam säkerhets- och farmakokinetisk profil. Analyserna visade även minskande nivåer av ANGPTL4 i plasma vid upprepade doser i grupperna som fick multipla stigande doser (MAD).
  • Den 11-14 september presenterade Bolaget vid European Lipoprotein Clubs forskarmöte i Tutzing i Tyskland.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Den 10 oktober tillkännagavs att Bolaget beviljats ett patent av det amerikanska patentverket (USPTO, US Patent and Trademark Office) för läkemedelskandidaten Lipisense® avseende behandling av kardiometabola sjukdomar (hjärt-kärlsjukdomar samt metabola tillstånd såsom typ 2-diabetes).
  • Den 13 november lämnade Lipigon in ansökan om att starta klinisk prövning fas II för sin läkemedelskandidat Lipisense® som utvecklas för behandling av förhöjda blodfetter.

Utvalda finansiella data i sammandrag

 

2023

Jul-sep

2022

Jul-sep

2023

Jan-sep

2022

Jan-sep

2022

Jan-dec

Nettoomsättning, tkr

357

-

16 407

-

-

Övriga intäkter

852

78

926

352

390

Resultat efter skatt, tkr

-4 868

-6 844

-4 572

-28 509

-37 705

Balansomslutning, tkr

26 863

16 833

26 863

16 833

10 816

Periodens kassaflöde, tkr

7 910

11 851

15 581

-12 903

-18 853

Periodens kassaflöde per aktie, kr

0,10

0,62

0,21

-1,00

-1,28

Likvida medel, tkr

25 218

15 576

25 218

15 576

9 637

Eget kapital per aktie, kr

0,28

0,65

0,28

0,65

0,19

Soliditet, %

84,58%

77,63%

84,58%

77,63%

35,79%

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedelskandidaten Lipisense mot förhöjda triglycerider där fas II-studier planeras under Q1 2024, ett RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68