REG

LC-Tec tillförs cirka 20,2 MSEK i företrädesemission

Styrelsen för LC-Tec Holding AB ("LC-Tec" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som offentliggjordes den 21 februari 2024 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till 68,8 procent med och utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 25 925 465 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande 52,5 procent av Företrädesemissionen, 8 035 607 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 16,3 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena kommer därför att utnyttjas, vilket innebär att garanterna kommer att tilldelas 15 413 753 aktier totalt, motsvarande cirka 31,2 procent av de erbjudna aktierna. LC-Tec tillförs därmed totalt cirka 20,2 MSEK före emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen
Teckningstiden för Företrädesemissionen avslutades den 5 april 2024 och utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 68,8 procent med och utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 25 925 465 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande 52,5 procent av Företrädesemissionen, 8 035 607 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 16,3 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena kommer därför att utnyttjas, vilket innebär att garanterna kommer att tilldelas 15 413 753 aktier totalt, motsvarande cirka 31,2 procent av de erbjudna aktierna. LC-Tec tillförs därmed totalt cirka 20,2 MSEK före emissionskostnader.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter skickas till de som tilldelats aktier i form av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet.

"Genom denna offensiva nyemission stärker LC-Tec kassan och är väl rustade för framtiden. Vi har nu det kapital som vi behöver för att kunna ta nästa steg, och klara av att leverera större volymer till våra kunder. Jag tackar våra aktieägare för detta förtroende, och hoppas att vi inom snar framtid skall kunna informera om ytterligare affärer som kommit till stånd genom detta kapitaltillskott" säger Olle Westblom, verkställande direktör för LC-Tec Holding AB (publ).

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 49 374 825, från 29 624 897 och uppgå till totalt 78 999 722. Aktiekapitalet kommer att öka med 5 023 240,34 SEK, från 3 013 944,41 SEK och uppgå till totalt 8 037 184,75 SEK efter registreringen. För aktieägare som inte valt att delta i Företrädesemissionen uppgår utspädningseffekten till cirka 62,5 procent.

Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Spotlight Stock Market pågår fram till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTA omvandlats till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 18, 2024.

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till LC-Tec i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Olle Westblom
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: +46 243 79 40 70
Mail: [email protected]

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371