REG

LC-Tec offentliggör informationsmemorandum i samband med Bolagets företrädesemission

Den extra bolagsstämman i LC-Tec Holding AB ("LC-Tec" eller "Bolaget") beslutade den 8 mars att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 20,2 MSEK, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Med anledning av Företrädesemissionen har ett informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Bolaget idag offentliggjorts. Informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för Företrädesemissionen, finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.lc-tec.se.

Emissionslikviden kommer att användas för att stärka Bolagets rörelsekapital samt för att möjliggöra investeringar i produktionskapaciteten. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 8,5 MSEK och emissionsgarantier om cirka 11,8 MSEK, motsvarande totalt 100 procent av Företrädesemissionen.

Villkor för företrädesemissionen
Rätt att teckna aktier med företrädesrätt ska tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen den 15 mars 2024 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.

Teckningskursen uppgår till 0,41 SEK per aktie, vilket innebär att LC-Tec vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs maximalt cirka 20,2 MSEK före emissionskostnader och kvittning. Teckning av aktier med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 19 mars - 5 april 2024. Handel med teckningsrätter beräknas ske på NGM Nordic SME under perioden 19 mars - 3 april 2024. 

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till LC-Tec i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Olle Westblom
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: +46 243 79 40 70
Mail: [email protected]

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371