MAR

LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - september 2021

Tredje kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,1 Mkr (3,8 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,7 Mkr (-0,1 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,7 Mkr (-0,1 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,04 kr (-0,01 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,6 Mkr (-1,4 Mkr).

Januari - september i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,9 Mkr (12,3 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,3 Mkr (-1,4 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -2,3 Mkr (-1,5 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,14 kr (-0,08 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,4 Mkr (-4,9 Mkr).

Väsentliga händelser under perioden

 • Inom det prioriterade affärsområdet Kamera uppgick försäljningen under kvartalet till 0,8 Mkr, vilket är en ökning med nära 50% jämfört med motsvarande period föregående år. LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView® stod för den största delen av försäljningen och ett antal leveranser skedde till två kinesiska kameratillverkare. Kunderna integrerar filtret i exklusiva videokameror främst för filmindustrin. Dessutom levererades prototyper till ett flertal kunder som överväger att börja använda LC-Tecs produkter i sina kameror. Tre av dessa indikerar potentiell produktlansering under 2022.
 • Affärsområdet Smarta glasögon är LC-Tecs nästa tillväxtområde och resultatet av flera års utveckling kan nu konstateras genom ökad försäljning och fler kunder. Försäljningen uppgick under kvartalet till 2,7 Mkr och bestod av såväl reguljära som prototypleveranser. En kund planerar för produktlansering under andra halvåret 2022, vilket kan medföra ökade volymer för LC-Tec.
 • Inom affärsområdet 3D har försäljningen på den internationella biografmarknaden fortsatt legat på en mycket låg nivå till följd av Coronapandemin samt till följd av den patenttvist LC-Tecs försäljningspartner Lightspeed Design Inc. är indragen i. Det råder fortsatt oklarhet om när rättsprocessen kan komma att avslutas. Försäljningen inom detta område uppgick till 0,4 Mkr. De system som levererades gick främst till distributörer i Europa och Mellanöstern.
 • För att kunna möta framtida utmaningar och förväntade högre volymer stärker LC-Tec ledningen och i september påbörjades rekrytering av en VD som i tätt samarbete med nuvarande VD, Jesper Osterman, kan utveckla bolaget vidare. Jesper Osterman som har varit ledare för LC-Tec sedan 2012 kommer att fokusera på kundkontakter och affärsutveckling, och även vara vice VD.
 • Osäkerheten till följd av effekterna av Coronapandemin är fortsatt stor men produktion, leveranser och etablerade kundkontakter kunde under kvartalet upprätthållas på ett acceptabelt sätt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Orderingången inom 3D-området fortsätter att ligga på mycket låga nivåer till följd av Coronapandemin.

VD-ord

Sedan 2010 då jag började på LC-Tec har jag tillsammans med engagerade och kompetenta medarbetare arbetat synnerligen hårt och resultatinriktat för att identifiera nya applikationer som behöver produkter som går att tillverka i vår unika produktionslinje. Vår strategi har varit, och är fortsatt, att erbjuda och konkurrera med egenutvecklade produkter med bästa prestanda och unik funktionalitet. Vi är noggranna med att alltid ge våra kunder oslagbar service och support genom kvalificerad kundanpassning av produkternas egenskaper och form. Flexibilitet, snabb reaktionsförmåga och korta leveranstider genomsyrar också vårt arbetssätt gentemot kunder.

Under åren har produktutbudet ökat och vi har lyckats patentskydda flera av våra tekniska lösningar. Den första riktigt lyckosamma produkten, som vi valde att kalla PolarSpeed®, används för att visa 3D-film på biografer. Försäljningen på denna marknad var fantastiskt bra under de första åren. Därefter sjönk den något för att på senare tid (åtminstone fram till Coronapandemins utbrott) ha stabiliserats. Detta kom inte som någon överraskning då övergången från analog till digital projektionsteknik möjliggjorde en snabb initial expansion av 3D-biografer. Vi har aldrig haft ambitionen att bli ett renodlat 3D-företag, utan har hela tiden målmedvetet arbetat vidare mot nya och fler applikationer.

Nästa stora produkt, som jag bedömer har betydligt större potential än 3D-produkten, är vårt ND-filter PolarView®. Sony har ett inbyggt LC-baserat varierbart ND-filter i vissa av sina dyrare videokameror, något som uppskattas av fotografer världen över då det förenklar deras vardag och ökar möjligheten att ta bättre filmer. Såvitt vi känner till tillverkar Sony detta filter själva och erbjuder det inte till någon annan. Deras konkurrenter har inte motsvarande teknologi, utan använder äldre teknik med fasta ND-filter. LC-Tec kan som en av ytterst få tillverkare, möjligen den enda, erbjuda ett liknande varierbart ND-filter som Sonys. Då andra kameraföretag inte vill vara sämre än Sony har vårt patenterade PolarView®-filter rönt mycket stor uppmärksamhet och på vår lista över potentiella kunder finns de flesta av världens ledande kameratillverkare. Vi har idag återkommande leveranser till två kinesiska kunder, och tre andra som vi levererar prototyper till indikerar potentiell produktlansering under nästa år. För den intresserade rekommenderar jag denna läsning: https://www.cined.com/nd-filters-a-tool-that-should-be-in-all-next-gen-cameras/ (vår typ av filter kallas i artikeln för "Continuous electronic NDs").

Parallellt med framgångarna inom kameraområdet har det också visat sig att våra produkter är användbara i olika former av smarta glasögon. Dessa inkluderar dimbara sol- och sportglasögon, medicinska glasögon och AR-glasögon. Även här ser vi möjlighet till ökade leveransvolymer under kommande år.

Vi är nu mitt i förberedelsefasen för tillverkning av högre volymer. Vi har ökat antalet anställda både inom produktion och utveckling, investerat i ny produktionsutrustning, fokuserat på kvalitetsarbete och tydligare delat upp verksamheten mellan utveckling, prototyper samt återkommande produkter. I början av min tid på LC-Tec var vi ett 10-tal anställda i Borlänge, idag är vi 25 personer. Då verksamheten växer får jag allt mindre tid till det jag verkligen är expert på: produkt-, applikations- och affärsutveckling i nära samarbete med kunder. Jag föreslog därför nyligen styrelsen att rekrytera en ny VD som kan avlasta mig och samtidigt tillföra värdefulla kompetenser till bolaget som kommer att behövas i denna tillväxtfas. Jag ser fram emot att inom en snar framtid arbeta tätt tillsammans med en person som delar mitt engagemang och min lojalitet för det fantastiska företaget LC-Tec!

Jesper Osterman, VD

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2022 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

 • Bokslutskommuniké: 25 februari, 2022.
 • Tremånadersrapport: 11 maj, 2022.
 • Halvårsrapport: 23 augusti, 2022.
 • Niomånadersrapport: 28 oktober, 2022.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons (VD) försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021 kl. 8:30 CET.

Kontaktuppgifter

LC-Tec Holding AB

Tunavägen 281

781 73 Borlänge

Web: www.lc-tec.se

Email: [email protected]

Tel: 0243-79 40 70

Jesper Osterman

VD

Tel: 073-981 13 79

Ingvar Andersson

Styrelseordförande

Tel: 070-511 46 27

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371