REGMAR

LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - juni 2021

Andra kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,3 Mkr (3,7 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,7 Mkr (-0,5 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,7 Mkr (-0,5 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,04 kr (-0,03kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,6 Mkr (0,4 Mkr).

Väsentliga händelser under perioden

 • Inom det prioriterade affärsområdet Kamera uppgick försäljningen under kvartalet till 0,8 Mkr, vilket är en fördubbling jämfört med motsvarande period föregående år. LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView® stod för den största delen av försäljningen och ett antal leveranser skedde till två kinesiska kameratillverkare. Kunderna integrerar filtret i exklusiva videokameror främst för filmindustrin. Dessutom levererades prototyper till ett flertal kunder som överväger att börja använda LC-Tecs produkter i sina kameror. En av dessa indikerar potentiell produktlansering i slutet av innevarande år.
 • Affärsområdet Smarta glasögon är LC-Tecs nästa tillväxtområde och resultatet av flera års utveckling kan nu konstateras genom ökad försäljning och fler kunder. Försäljningen uppgick under kvartalet till 2,7 Mkr och bestod av såväl reguljära som prototypleveranser.
 • Under perioden erhölls ytterligare en volymorder inom affärsområdet Smarta glasögon. Ordervärdet var på motsvarande ca 1,5 Mkr och avser en beställning av LC-Tecs optiska slutare. Den kommer att levereras under innevarande år. Kunden tillverkar en sorts smarta glasögon för medicinsk användning.
 • Inom affärsområdet 3D har försäljningen på den internationella biografmarknaden fortsatt legat på en mycket låg nivå till följd av Coronapandemin samt till följd av den patenttvist LC-Tecs försäljningspartner Lightspeed Design Inc. är indragen i. Det råder fortsatt oklarhet om när rättsprocessen kan komma att avslutas. Försäljningen inom detta område uppgick till 0,5 Mkr. De system som levererades gick främst till distributörer i Europa och Mellanöstern.
 • Vinnova, den statliga myndigheten under Näringsdepartementet med uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt, har inom utlysningen "Smartare elektroniksystem: Forsknings- och Innovationsprojekt 2021" beviljat LC-Tec bidrag till ett projekt avseende utveckling av en miniatyriserad LC-slutare för optisk kommunikation. Totalt erhåller LC-Tec 1 131 000 kr i stöd. Projektet beräknas pågå under 15 månader och kommer att bedrivas i nära samarbete med avdelningen för mikrosystemteknik vid Uppsala universitet.
 • Osäkerheten till följd av effekterna av Coronapandemin är fortsatt stor men produktion, leveranser och etablerade kundkontakter kunde under kvartalet upprätthållas på ett acceptabelt sätt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Orderingången inom 3D-området fortsätter att ligga på mycket låga nivåer till följd av Coronapandemin.

VD-ord

Då har ännu ett kvartal passerat. Om man studerar våra rapporter kan det se ut som om det inte händer så mycket i bolaget. Sedan Coronapandemins utbrott har omsättningen per kvartal, med lite variationer, legat på ca 4,5 Mkr och rörelseresultatet runt -0,8 Mkr. Siffrorna är liknande även detta kvartal med 5,3 Mkr respektive -0,7 Mkr. Det som inte syns är att vi är mitt uppe i en förberedelsefas för tillverkning av högre volymer. Vi har ökat antalet anställda, investerat i ny produktionsutrustning, fokuserat på kvalitetsarbete och tydligare delat upp verksamheten mellan utveckling, prototyper samt återkommande produkter. Volymökningen ska, om allt går enligt plan, initialt komma från ytterligare upprampning av vårt patenterade PolarView®-filter för professionella videokameror. Kamera är tillsammans med Smarta glasögon våra prioriterade tillväxtområden och det är tillfredsställande att kunna konstatera att ca två tredjedelar av omsättningen under pandemin har kommit från dessa. Men tyvärr medför pandemin och dess lockdowns att kunder försenar sina produktlanseringar, vilket resulterar i att förväntade volymorder av våra produkter skjuts på framtiden. Dock har antalet möjligheter inte minskat på sistone utan tvärtom kommer nya förfrågningar in, och försäljningen till våra återkommande kamerakunder som redan har produkter på marknaden är relativt stabil.

Under kvartalet beviljade Vinnova bidrag till ett projekt. Det är mycket glädjande att de återigen tror på oss och denna gång avser det utveckling av en miniatyriserad LC-slutare för trådlös optisk kommunikation. Vi har tidigare genomfört liknande projekt inom våra befintliga affärsområden och de har varit starkt bidragande till våra framgångar inom dessa. Detta blir första gången som vi kommer i kontakt med optisk kommunikation och då allt fler saker blir uppkopplade känns detta som ett potentiellt framtidsområde för LC-Tec. Vi konkurrerar främst med produkter med unik funktionalitet och bästa prestanda, och att hela tiden ligga i framkant är avgörande för vår långsiktiga framgång.

Jesper Osterman, VD

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2021 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

 • Niomånadersrapport: 21 oktober, 2021.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons (VD) försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2021 kl. 8:30 CET.

Kontaktuppgifter

LC-Tec Holding AB

Tunavägen 281

781 73 Borlänge

Web: www.lc-tec.se

Email: [email protected]

Tel: 0243-79 40 70

Jesper Osterman

VD

Tel: 073-981 13 79

Ingvar Andersson

Styrelseordförande

Tel: 070-511 46 27

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371