REGMAR

LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - juni 2020

Andra kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,7 Mkr (4,2 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,5 Mkr (-0,7 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,5 Mkr (-0,7 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,03 kr (-0,04 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,4 Mkr (0,9 Mkr).

Första halvåret i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 8,5 Mkr (9,0 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,4 Mkr (-0,8 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -1,4 Mkr (-0,8 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,08 kr (-0,05 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,4 Mkr (-1,6 Mkr).

Väsentliga händelser under perioden

 • Affärsområdet Kamera har fortsatt att utvecklas väl under perioden med leveranser, såväl reguljära som av prototyper, till fyra återkommande kunder. Dessutom pågår utvärdering av prover hos ett antal potentiella nya kunder. Försäljningen uppgick till 0,4 Mkr.
 • Affärsområdet Smarta glasögon är LC-Tecs nästa tillväxtområde och vi börjar nu se resultat av flera års utveckling, med ökad försäljning och fler kunder. Under kvartalet ökade omsättningen i detta affärsområde med 126% jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 2,2 Mkr.
 • Inom affärsområdet Smarta glasögon har LC-Tec arbetat flera år med en större kund som utvecklar AR-glasögon. Det var denna kund som i september 2019 la en order på motsvarande 14 Mkr avseende produktoptimering och kvalificering. Kunden har nu meddelat förseningar samt viss strategisk omprioritering. Förändringen innebär att slutleveransen förskjuts från planerade april 2021 till slutet av samma år. Samarbetet bedöms fortsatt potentiellt kunna leda till framtida leveransmöjligheter.
 • Inom affärsområdet 3D har försäljningen på den internationella biografmarknaden minskat ytterligare till följd av Coronakrisen och även till följd av den patenttvist i vilken LC-Tecs försäljningspartner Lightspeed Design Inc. är indragen i. Det råder fortsatt oklarhet om när rättsprocessen kan komma att avslutas. Försäljningen inom detta område uppgick till 0,2 Mkr under perioden jämfört med 1,3 Mkr motsvarande period förra året.
 • Coronapandemins effekter påverkade LC-Tec under andra kvartalet genom en minskad försäljning, främst inom 3D-området. Osäkerheten till följd av effekterna av pandemin är fortfarande stor, men produktion, leveranser och etablerade kundkontakter kan i nuläget upprätthållas på ett acceptabelt sätt. Däremot medför reserestriktioner och inställda mässor till viss del svårigheter att skaffa nya kunder.
 • I april tillträdde Robin Diegnér som ny produktionschef i Borlänge. Frånträdande produktionschef Britta Backlund blir kvar på företaget och tillträder en ny tjänst som ansvarig för prototyptillverkning och produktionsanpassning av nya produkter. Ansvarsuppdelningen av specificerade och nya produkter bedöms vara en förutsättning för att kunna hantera ökade produktionsvolymer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Orderingången inom 3D-området fortsätter ligga på mycket låga nivåer till följd av Coronakrisen.

VD-ord

I Q1-rapporten beskrev jag att vi nyligen stärkt organisationen genom att anställa Robin Diegnér som ny produktionschef samtidigt som frånträdande produktionschef Britta Backlund tillträtt en nyinrättad tjänst som ansvarig för prototyptillverkning och produktionsanpassning av nya produkter. Detta har redan visat sig vara ett lyckat beslut som också medfört en rejäl energiinjektion i företaget, inte minst för mig personligen. Utmaningen att börja volymproducera en nyutvecklad produkt ska inte underskattas och vi står nu väl rustade för att ta oss an kommande uppgifter. Vidare är det mycket glädjande att vi i dessa Coronatider, då många företag tvingas dra ner på verksamhet och personal, kan behålla vår tillförsikt inför framtiden. Vi arbetar fokuserat och målmedvetet vidare med de prioriterade affärsområdena Kamera och Smarta glasögon. Försäljningen inom Kameraområdet är fortfarande måttlig och det tar tid för våra kunder att komma igång, men en kinesisk tillverkare av proffskameror har nyligen indikerat ökade volymer. Jag både hoppas och tror att vi inom en inte alltför avlägsen framtid ska kunna växla upp både i tempo och i storlek. Det är verkligen ett privilegium att få leda verksamheten på LC-Tec.

Jesper Osterman

VD

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2020 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

 • Niomånadersrapport: 23 oktober, 2020.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons (VD) försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2020 kl. 8:30 CET.

Kontaktuppgifter

LC-Tec Holding AB

Tunavägen 281

781 73 Borlänge

Web: www.lc-tec.se

Email: [email protected]

Tel: 0243-79 40 70

Jesper Osterman

VD

Tel: 073-981 13 79

Ingvar Andersson

Styrelseordförande

Tel: 070-511 46 27

LC-Tec - Verksamheten i korthet

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371