REGMAR

LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - mars 2021

Första kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,5 Mkr (4,8 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,8 Mkr (-0,8 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,9 Mkr (-0,8 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,05 kr (-0,05kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,1 Mkr (-3,8 Mkr).

Väsentliga händelser under perioden

 • Inom det prioriterade affärsområdet Kamera uppgick försäljningen under kvartalet till 1,2 Mkr, vilket är en ökning med 85% jämfört med motsvarande period föregående år. LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView® stod för den största delen av försäljningen och ett antal leveranser skedde till två kinesiska kameratillverkare. Kunderna integrerar filtret i exklusiva videokameror främst för filmindustrin. Dessutom levererades prototyper till ett flertal kunder som överväger att börja använda LC-Tecs produkter i sina kameror. En av dessa indikerade potentiell produktlansering i slutet av innevarande år.
 • En viktig kund inom kameraområdet meddelade försenad produktionsstart av en ny kamera planerad att innehålla LC-Tecs PolarView®-filter. Detta innebär att volymökningen inom detta affärsområde kommer att ta längre tid än vad som ursprungligen var planerat för. Förseningen bedöms inte ha något med LC-Tecs produkt eller leveransförmåga att göra. Tillväxtspotentialen inom detta område bedöms dock fortsatt som mycket god.
 • Affärsområdet Smarta glasögon är LC-Tecs nästa tillväxtområde och resultatet av flera års utveckling kan nu konstateras genom ökad försäljning och fler kunder. Försäljningen uppgick under kvartalet till 2,2 Mkr och bestod av såväl reguljära som prototypleveranser.
 • LC-Tecs teknik har visat sig vara användbar inom ytterligare ett område. Sciton, Inc. är ett amerikanskt marknadsledande medicinteknikbolag inom laser- och ljusteknik och erbjuder sofistikerade behandlingssystem. Genom att använda LC-Tecs produkter i skyddsglasögon som synkroniseras med systemet förbättras nu läkarnas utrustning ytterligare. Sciton lade nyligen sin första volymorder. Intäkterna från denna kund beräknas initialt uppgå till ca 0,5 Mkr per år.
 • Inom affärsområdet 3D har försäljningen på den internationella biografmarknaden fortsatt legat på en mycket låg nivå till följd av Coronapandemin samt till följd av den patenttvist LC-Tecs försäljningspartner Lightspeed Design Inc. är indragen i. Det råder fortsatt oklarhet om när rättsprocessen kan komma att avslutas. Försäljningen inom detta område uppgick till 0,4 Mkr. De system som levererades gick främst till distributörer i Mellanöstern.
 • I slutet av 2020 gjordes en maskininvestering på motsvarande 1,1 Mkr. Maskinen levererades under kvartalet och driftsättning pågår. Den kommer att öka LC-Tecs produktionskapacitet samtidigt som tillverkningskostnaden sänks och bedöms vara en förutsättning för att klara de möjliga volymökningarna inom tillväxtområdena Kamera och Smarta glasögon.
 • Osäkerheten till följd av effekterna av Coronapandemin är fortsatt stor men produktion, leveranser och etablerade kundkontakter kunde under kvartalet upprätthållas på ett acceptabelt sätt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nyligen erhölls ytterligare en volymorder inom affärsområdet Smarta glasögon. Ordervärdet är på motsvarande ca 1,5 Mkr och avser en beställning av LC-Tecs optiska slutare. Den kommer att levereras ut under innevarande år. Kunden tillverkar en sorts smarta glasögon för medicinsk användning.
 • Orderingången inom 3D-området fortsätter att ligga på mycket låga nivåer till följd av Coronapandemin.

VD-ord

Trots Coronapandemin har vi kunnat hålla igång både utveckling och produktion på ett tillfredställande sätt och ser positivt på framtiden. Försäljningen inom kamerområdet var under Q1 den högsta under något enskilt kvartal, mycket tack vare återkommande leveranser till våra två kinesiska kunder. Dock är vi drabbade av begränsade intäkter från 3D-området inom vilket vi levererar produkter till den internationella biografmarknaden. Detta påverkar resultatet i stor utsträckning och rörelseresultat slutade på -0,8 Mkr, vilket var i nivå med motsvarade period föregående år.

Vi befinner oss för närvarande mitt uppe i ett omfattande arbete med att förbereda oss för omställning från produktion av relativt små volymer med mycket goda marginaler till större volymer med något lägre marginaler. Detta för att vara rustade för mer fart från affärsområdena Kamera och Smarta glasögon. Ett flertal kamerakunder är i prototypfas och vi bedömer fortsatt tillväxtpotentialen som god. Den produktionsmaskin som vi nyligen investerade i har nu tagits i drift och kommer att innebära ett rejält lyft, såväl för ökad kapacitet som för sänkt tillverkningskostnad. Vi kommer under året dessutom att se över ytterligare investeringsbehov.

Vidare är det mycket tillfredsställande att kunna räkna in den order inom Smarta glasögon som vi kommunicerade i ett pressmeddelande förra veckan. För ganska precis ett år sedan tog vi i ordentligt för att på kort tid få ut ett större antal prototyper till den aktuella kunden. Dessa skulle användas för demonstratorer i samband med produktlansering. Det visade sig vara ett bra beslut då kunden under det senaste året har lagt beställningar för ett sammanlagt ordervärde på motsvarande ca 4,5 Mkr. I nuläget säljer kunden endast produkter på sin regionala marknad men har planer på att expandera internationellt, vilket såklart skulle innebära ökade leveransvolymer för LC-Tec.

Slutligen vill jag som alltid uttrycka mitt tack till all personal som arbetar hårt och fokuserat och som starkt bidrar till att det är en glädje för mig att gå till jobbet!

Jesper Osterman, VD

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2021 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

 • Halvårsrapport: 24 augusti, 2021.
 • Niomånadersrapport: 21 oktober, 2021.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons (VD) försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl. 8:30 CET.

Kontaktuppgifter

LC-Tec Holding AB

Tunavägen 281

781 73 Borlänge

Web: www.lc-tec.se

Email: [email protected]

Tel: 0243-79 40 70

Jesper Osterman

VD

Tel: 073-981 13 79

Ingvar Andersson

Styrelseordförande

Tel: 070-511 46 27

LC-Tec - Verksamheten i korthet

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371