REGMAR

LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - mars 2020

Första kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,8 Mkr (4,8 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till -0,8 Mkr (-0,1 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,8 Mkr (-0,2 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,05 kr (-0,01 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,8 Mkr (-2,6 Mkr).

Väsentliga händelser under perioden

 • Affärsområdet Smarta glasögon är LC-Tecs nästa tillväxtområde och vi börjar nu se resultat av flera års utveckling, med ökad försäljning och fler kunder. Under kvartalet ökade omsättningen i detta affärsområde med 40% jämfört med samma period föregående år.
 • Inom affärsområdet Kamera har omsättningen också ökat, om än från låga nivåer. Totalt har vi nu fyra återkommande kunder inom detta område, såväl för reguljära leveranser som för prototypleveranser. Dessutom har ett större antal potentiella nya kunder prover för utvärdering.
 • Inom affärsområdet 3D har försäljningen på den internationella biografmarknaden minskat avsevärt till följd av Coronakrisen och även till följd av den patenttvist som tidigare informerats om. Försäljningen inom detta område var 0,5 Mkr under perioden mot 1,5 Mkr motsvarande period förra året.
 • Lightspeed Design Inc., LC-Tecs försäljningspartner inom 3D, är förhindrade att sälja vissa av sina produkter innehållande LC-Tecs komponenter i Tyskland på grund av en pågående patenttvist. Lightspeed har bemött förbudet och förväntar sig att det upphävs. Det är dock oklart när det kan ske, varför försäljningen inom 3D-området drabbas, inte bara i Tyskland utan även på andra geografiska marknader.
 • Coronapandemins effekter drabbade LC-Tec redan under första kvartalet genom en minskad försäljning, främst inom 3D-området. Osäkerheten till följd av effekterna av pandemin är fortfarande stor, men produktion, leveranser och kundkontakter kan i nuläget upprätthållas på ett acceptabelt sätt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I april tillträdde Robin Diegnér som ny produktionschef i Borlänge. Frånträdande produktionschef Britta Backlund blir kvar på företaget och tillträder en ny tjänst som ansvarig för prototyptillverkning och produktionsanpassning av nya produkter. Ansvarsuppdelningen av specificerade och nya produkter bedöms vara en förutsättning för att kunna hantera ökade produktionsvolymer.
 • Orderingången inom 3D-området fortsätter ligga på mycket låga nivåer till följd av Coronakrisen.

VD-ord

Liksom så många andra är vi påverkade av Coronapandemin. Vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd, men har ändå lyckats hålla igång verksamheten på ett tillfredställande sätt. Den största effekten är minskade intäkter inom affärsområdet 3D där vi tillsammans med vår försäljningspartner Lightspeed nästan uteslutande levererar produkter till den internationella biografmarknaden. Då stora delar av nöjesvärlden för närvarande är helt nedstängd har försäljningen på denna marknad drabbats hårt.

En av våra styrkor är att vi har lyckats applicera vår unika tekniska kompetens på olika produkter för olika marknader. Att minska vårt beroende av 3D-området har under många år varit en uttalad strategi då vi vetat om att denna marknad på sikt kommer att bli mättad. Det är därför glädjande att nu kunna konstatera att affärsområdena Kamera och Smarta glasögon båda har börjat ta fart och utvecklas väl. Utvecklingshastigheten för några av våra viktigaste kunder har dock avtagit aningen jämfört med vad vi planerade för i början av året, även detta till följd av Coronapandemin, men kunderna har fortsatt förtroende för att marknaderna kommer att växa.

Som en del av vår framtidssatsning har vi nyligen stärkt organisationen och jag är mycket glad att kunna välkomna Robin Diegnér som ny produktionschef vid vår anläggning i Borlänge. Han kommer att ansvara för tillverkningen av våra specificerade produkter. Frånträdande produktionschef Britta Backlund blir kvar hos oss och tillträder en ny tjänst som ansvarig för prototyptillverkning och produktionsanpassning av nya produkter. Ansvarsuppdelningen av specificerade och nya produkter är en förutsättning för att kunna hantera ökade produktionsvolymer. Tillsammans med all övrig kompetent och engagerad personal är vi nu väl rustade för att skapa och tillverka internationellt konkurrenskraftiga produkter genom god gemenskap, tydliga mål och framförallt hårt arbete.

Jesper Osterman, VD

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2020 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

 • Halvårsrapport: 25 augusti, 2020.
 • Niomånadersrapport: 23 oktober, 2020.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons (VD) försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020 kl. 8:30 CET.

Kontaktuppgifter

LC-Tec Holding AB

Tunavägen 281

781 73 Borlänge

Web: www.lc-tec.se

Email: [email protected]

Tel: 0243-79 40 70

Jesper Osterman

VD

Tel: 073-981 13 79

Ingvar Andersson

Styrelseordförande

Tel: 070-511 46 27

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371