REGMAR

LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - mars 2022

Första kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,4 Mkr (4,5 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,6 Mkr (-0,8 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -2,7 Mkr (-0,9 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,15 kr (-0,05kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,5 Mkr (-1,1 Mkr).

Väsentliga händelser under perioden

 • Under första kvartalet startade ett investeringsprogram i produktionsanläggningen i Borlänge. Insatserna kommer att öka LC-Tecs produktionskapacitet samtidigt som tillverkningskostnaden sänks och bedöms vara en förutsättning för att klara de planerade volymökningarna inom tillväxtområdena Kamera och Smarta glasögon.
 • Affärsområdet Smarta glasögon är en av LC-Tecs tillväxtområden och resultatet av flera års utveckling kan nu konstateras genom ökad försäljning och fler kunder. Försäljningen uppgick under kvartalet till 1,2 Mkr och bestod av såväl reguljära som prototypleveranser och förutsättningarna bedöms som fortsatt goda.
 • Inom det prioriterade affärsområdet Kamera uppgick försäljningen under kvartalet till 0,5 Mkr, vilket är en minskning med 0,2 Mkr, jämfört med motsvarande period föregående år. Prototyper levererades till ett flertal kunder som överväger att börja använda LC-Tecs produkter i sina kameror. En av dessa indikerade potentiell produktlansering i slutet av innevarande år. Erhöll ytterligare en reguljär kund inom området kamera.
 • Inom affärsområdet 3D har försäljningen på den internationella biografmarknaden fortsatt legat på en mycket låg nivå till följd av Coronapandemin samt till följd av den patenttvist LC-Tecs försäljningspartner Lightspeed Design Inc. är indragen i. Det råder fortsatt oklarhet om när rättsprocessen kan komma att avslutas.
 • LC-Tec har avtal med en av de större ägarna, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, om en överbryggningskredit om 5 Mkr för att säkerställa bolagets behov av likvida medel under perioden fram till halvårsskiftet 2022. Denna kredit lyftes i sin helhet under mars månad, vilket innebär att skuldsättningsgraden har ökat kortsiktigt.
 • Kriget i Ukraina började i februari. Om kriget i Ukraina blir långvarigt kan det få negativa effekter på den globala ekonomin och marknadens vilja att köpa våra kunders produkter. Detta kan ha en negativ inverkan på bolaget även om LC-Tec inte har någon verksamhet i Ukraina eller Ryssland.
 • Osäkerheten till följd av effekterna av Coronapandemin i Kina är fortsatt stor men produktion, leveranser och etablerade kundkontakter kunde under kvartalet upprätthållas på ett acceptabelt sätt.
 • Omsättningen under Q1, påvisar att LC-Tec inte är ett bolag som ska bedömas helt och hållet på kvartalbasis. Omsättningen varierar över tid, så en låg omsättning under kvartalet är temporärt. Under 2022 ställs produktionen om till volymproduktion.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I takt med att världsekonomin börjat återhämta sig, noteras inom vissa områden förlängda leveranstider och prisökningar. LC-Tec har goda samarbetsförhållanden med leverantörer. De risker att hantera är fortsatt främst förknippade med komponentbrist och leveransförseningar hos existerande och potentiella kunder. Kundernas försenande produktlanseringar, kan leda till senarelagda beställningar och leveranser vilket kan medföra en negativ påverkan på bolagets orderingång eller möjlighet att fakturera kunden.
 • Orderingången inom 3D-området fortsätter att ligga på mycket låga nivåer till följd av Coronapandemin samt den rådande patenttvist som LC-Tecs försäljningspartner Lightspeed Design Inc. är indragen i.
 • Styrelsen för LC-Tec har, med stöd från bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2021, beslutat om en ny emission om cirka 19 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.
 • Bolaget har beviljats statligt omställningsstöd uppgående till 1,1 Mkr för december 2021, januari och februari 2022 bokförts i första kvartalet 2022.

 

VD-ord

År 2022 är ett omställningsår där LC-Tec går från prototyp till volymtillverkning. 2021 ökade vi försäljningen med mer än 20% från 2020!

Affärsområdet Kamera fortsätter att växa. Under förra året levererade vi vårt patenterade ND-filter PolarView®, som integreras i exklusiva videokameror, till såväl befintliga som nya kunder. Vi har kunder som planerar för produktlanseringar under 2022 och 2023, varför vi nu behöver investera för att kunna möta ökade ordervolymer. LC-Tec kan, som en fristående leverantör, erbjuda ett varierbart ND-filter motsvarande det som Sony har i sina avancerade videokameror. Andra kameraföretag vill gärna ha samma funktion, så vårt PolarView®-filter har rönt mycket stor uppmärksamhet och på vår kundlista finns de flesta av världens ledande kameratillverkare.

Affärsområdet Smarta glasögon har också utvecklats väl, från de första stegen i en helt ny applikation till att idag vara vårt största affärsområde. Vi har etablerat samarbeten med flera tillverkare av smarta glasögon för användning inom såväl AR (Augmented Reality) som militära och medicinska applikationer. De olika applikationerna är marknadsmässigt ännu i sin linda, men var och en har potentiellt stora möjligheter till ökad försäljning.

Vi är stolta över vårt PolarView®-filter och är på väg att gå från prototyp och kvalificeringsorder till reguljära leveranser. Under kommande år finns goda förutsättningar för betydande tillväxt genom ökade leveransvolymer.

För att förverkliga potentialen i de produkter och tjänster som LC-Tec byggt upp, genomför vi föreliggande nyemission. Det anskaffade kapitalet kommer ge oss möjlighet till tillverkning av högre volymer. Vi ökar antalet anställda, implementerar ett effektivare produktionssystem, moderniserar maskinparken, blir ISO-certifierade och gör studier över hur vår produktion kan öka i kapacitet och bli mer effektiv. Vår spetskompetens, kreativa lagarbete och unika produktionsanläggning i Borlänge skapar internationellt konkurrenskraftiga produkter som är attraktiva för ett flertal tillväxtmarknader.

Det är vår övertygelse att potentialen för LC-Tec är mycket stor, vilket ger goda förutsättningar för både ökat kundvärde och aktieägarvärde framöver. Jag önskar både befintliga och nya ägare varmt välkomna att delta i emissionen.

Paula Bergman
VD

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2022 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

 • Halvårsrapport - 23 augusti 2022
 • Niomånadersrapport - 28 oktober 2022
 • Bokslutskommuniké - 24 februari 2023
 • Årsredovisning - 26 april 2023

 

Rapporten i sin helhet bifogas.

För mer information, vänligen kontakta:

LC-Tec Holding AB

Tunavägen 281

781 73 Borlänge

Web: www.lc-tec.se

Email: [email protected]

Tel: 0243-79 40 70

 

Paula Bergman 

VD

Tel: 073-0243 033

 

Ingvar Andersson

Styrelseordförande

Tel: 070-511 46 27

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons (VD) försorg, för offentliggörande den 11 maj 2022 kl. 8:30 CET.

Om LC-Tec
LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I Bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371