REGMAR

LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - september 2019

Tredje kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 4,7 Mkr (5,1 Mkr).

· Resultatet före finansiella kostnader uppgick till -0,2 Mkr (1,3 Mkr).

· Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,2 Mkr (1,3 Mkr).

· Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,13 kr (0,06 kr).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,3 Mkr (3,8 Mkr).

Januari - september

· Nettoomsättningen uppgick till 13,7 Mkr (14,7 Mkr).

· Resultatet före finansiella kostnader uppgick till -1,0 Mkr (2,8 Mkr).

· Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -1,0 Mkr (2,8 Mkr).

· Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,18 kr (0,12 kr).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,9 Mkr (2,7 Mkr).

Väsentliga händelser i sammandrag

· Ytterligare en order erhölls under kvartalet inom det ramavtal som tecknades med en kund 2018. Den avser fortsatt optimering samt kvalificering av den aktuella produkten som sorterar under ett av LC-Tecs prioriterade produktområden. Ordervärdet är på motsvarande ca 14 Mkr med leveranser planerade under perioden september 2019 till april 2021. Det bör noteras att bruttomarginalen för denna order är lägre än för den normala verksamheten då stora verktygskostnader förekommer.

· Inom produktområdet Kamera levererades under det första halvåret förbättrade prover av LC-Tecs PolarView®-filter till de flesta av världens ledande kameraföretag för utvärdering. Sedan tidigare har två av dessa valt att gå vidare med skräddarsydda prototyper, och under det tredje kvartalet erhölls ytterligare en beställning på sådana. Dessa prototyper kommer användas för att utvärdera filtret integrerat i en av kameraföretagets toppmodeller.

· Liksom tidigare under året skedde även under det tredje kvartalet prototypleveranser till den tillverkare av AR-glasögon med vilken ett mer omfattande samarbete inleddes under förra året.

· Försäljningen av LC-Tecs huvudprodukt PolarSpeed® genom 3D-systemet DepthQ® var god och något högre än föregående kvartals, bl.a. tack vara en större leverans till en icke-biografapplikation. De flesta systemen levererades till distributörer i Europa och Mellanöstern.

VD-ord

En order på 14 Mkr! Under mina 10 år på LC-Tec har vi aldrig tidigare erhållit en enskild order av denna storlek, men det är vad som skedde i början av september. Ordern är inte bara ett bevis på vår kompetens att bedriva avancerad produktutveckling, utan även på vårt engagemang och vår leveranssäkerhet. Vid ett relativt litet bolag som LC-Tec är var och ens insats extra betydelsefull och det är med stolthet över personalen som jag kan konstatera vilket lagarbete denna order är resultatet av. Det som började som en leverans av en (1 st) standardprodukt har gradvis vuxit till något mycket stort. Vi vet nu vad som ska göras under kommande ett och ett halvt år, och det är med glädje vi tar oss an uppgiften.

Jesper Osterman
VD

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2020 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

· Bokslutskommuniké: 21 februari, 2020.
· Tremånadersrapport: 15 maj, 2020.
· Halvårsrapport: 25 augusti, 2020.
· Niomånadersrapport: 23 oktober, 2020.

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27

Jesper Osterman
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 073-981 13 79

Mail: [email protected]

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons (VD) försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 8:30 CET.

LC-Tec - Verksamheten i korthet
LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371