REG

LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - mars 2024

Första kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,85 Mkr (5,59 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,95 Mkr (-3,05 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -3,28 Mkr (-3,08 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,11 kr (-0,10 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,58 Mkr (-3,77 Mkr).

Viktiga händelser under kvartalet

 • Flera internationella aktörer indikerar intresse för LC-Tecs produkter, och meddelar att de har för avsikt att lägga order under 2024. 
 • LC-Tec erhöll en ny testorder på en ny applikation av bolagets applikation för användning inom medicinsk teknik.
 • LC-Tec höll en extra bolagsstämma och inledde arbetet med att genomföra en nyemission.  

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Rekryterar ny produktionschef till bolagets anläggning i Borlänge. 
 • Slutför nyemission.  

 VD kommentar

Den första delen av 2024 har gått till att arbeta med den nyemission som vi genomfört under året. Arbetet med att säkra LC-Tecs verksamhet i framtiden har tagit mer tid än vi räknat med, men både jag och styrelsen är av den åsikten att det är värt både den tid och energi vi lagt ned. Ett exempel på detta är den rekrytering av en produktionschef som vi gjorde i april. Vi  har anställt Anna-Karin Norin som kommer att ha ansvar för LC-Tecs interna och externa produktion. Detta är något som har tagit mycket tid, men som kommer att frigöra tid för ledningen vilket betyder att ytterligare fokus kan läggas på att nå nya marknader och öka försäljningen. 

Även om orderingången under det fjärde kvartalet var lägre än jag velat se så är utfallen i kundprojekt detta kvartal höga. Dessa kundprojekt planeras att växla ut till förserier och sedan volymproduktion, några redan i år. Utvecklingsarbetet med dessa krävande kunder, vilket utgår ifrån senaste versionen av våra filter, har också gett förbättringar av grundprestanda på våra produkter. Det gör att vi kan presentera viktiga uppdateringar av prestanda till både våra befintliga som blivande kunder. 

Under kvartalet har vi haft ett viktigt besök av en japansk leverantör i syfte att hitta samarbetsmöjligheter mellan bolagen. I maj kommer en japansk kameratillverkare på tekniskt besök under flera dagar. Att dessa asiatiska bolag väljer att komma och besöka LC-Tec på plats i Borlänge är ett tydligt tecken på att vår teknik och produkter är viktiga. 

Kundprojekten som LC-Tec arbetar med har nästan alltid karaktären av att det är ett flerårigt samarbete, eftersom de i allmänhet föregås av flera års utveckling, innan kunden beslutar sig för att starta volymproduktion med reguljära leveranser från oss. Därför känner vi kunderna väl, och har relativt god kännedom om deras planer inklusive volymer, även om vi inte har officiella beställningar. 

eND filter för professionella videokameror är det område som ligger närmast för rejäl volymökning. Dels inbyggda i adaptrar, dels framför lins. Marknaden för mer avancerade (cinema) videokameror, likt den Z Cam vi berättade om tidigare, är fortfarande svag. Det har tagit längre tid än förväntat att komma 
igång efter att strejken i Hollywood avslutades. Våra kunder inom detta område tror att marknaden hämtar sig under hösten. I LC-Tecs projektportfölj inom kameraområdet (både professionella och cinema video) finns i dag ett tiotal kunder. Bland  dessa förutser vi att ett antal kommer att starta reguljära beställningar under andra halvåret 2024, och resten under 2025 och framåt. 

Smarta glasögon är ett kommande intressant område med stor potential. Här driver LC-Tec ett större utvecklingsprojekt tillsammans med en europeisk kund, som vid framgång bedöms kunna leda till större volymer under 2025/2026. Därutöver har LC-Tec ett mycket intressant kundprojekt inom smarta glasögon med försvarstillämpning vilket vi hoppas ska leda till serieleveranser om något år. 

Medicinsk teknik har på senare tid identifierats som ett intressant område tack vare kunder med behov som passar LC-Tecs produktportfölj. Två intressanta projekt drivs redan och de har en relativt kort startsträcka. 

Vi kommer att fortsätta att producera alla våra produkter vid vår anläggning i Borlänge, men det kommer inte att vara möjligt att göra allt där. En stor del av produktionen, framför allt större volymorder, kommer att produceras hos en kinesisk underleverantör. I Borlänge kommer vi nu att fokusera på de ökade produktionsvolymerna inom kameraområdet. För att kunna göra detta så krävs det en del, i sammanhanget mindre investeringar, vilket är en av flera orsaker till att vi har genomfört 
en företrädesemission. 

Det kapital vi tar in kommer därför att användas för vår aggressiva expansion, och säkerställa att vi efter en rad år nu äntligen kan komma att kapitalisera på den teknik och den kunskap som LC-Tec arbetat med sedan företagets grundande. 

Olle Westblom, VD LC-Tec Holding AB (publ)

Kommande rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2024 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

 • Halvårsrapport - 28 augusti 2024
 • Niomånadersrapport - 23 oktober 2024
 • Bokslutskommuniké - 21 februari 2025

Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 17 maj 2024 kl. 08:15 CET. 

För mer information, vänligen kontakta:

LC-Tec Holding AB
Tunavägen 281
781 73 Borlänge
Email: [email protected]
Tel: 0243-79 40 70

Olle Westblom
VD
Tel: 073-0243 033

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
Tel: 070-511 46 27

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

Bifogade filer

LC-Tec-Q1-2024-Final.pdf

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371