REG

LC-Tec Holding AB offentliggör bolagsbeskrivning med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i LC-Tec Holding AB (publ) ("Bolaget" eller ”LC-Tec”) har, med anledning av Bolagets förestående företrädesemission om ca 19 MSEK som beslutades och kommunicerades den 27 april 2022 med stöd från bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2021 (”Företrädesemissionen”), upprättat en bolagsbeskrivning (”Bolagsbeskrivningen”). Företrädesemissionen har säkerställts till cirka 100 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.


Offentliggörande av bolagsbeskrivning
För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till den Bolagsbeskrivning som upprättats av Bolaget. Bolagsbeskrivningen och anmälningssedlar kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida (www.lc-tec.se) och Partner Fondkommissions hemsida (www.partnerfk.se).

Företrädesemissionen i sammandrag
Emissionen omfattar totalt 4 318 103 units vid full teckning. I samband med företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser om cirka 6 MSEK och emissionsgarantier om cirka 13,0 MSEK, motsvarande totalt 100 procent av Företrädesemissionen. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 4 maj 2022 var registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt och fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 4. Totalt omfattar Företrädesemissionen högst 8 636 206 nya aktier och högst 4 318 103 teckningsoptioner serie TO 4. Teckningskursen uppgår till 4,38 SEK per unit motsvarande 2,19 SEK per aktie, vilket innebär att LC-Tec vid full teckning i Företrädesemissionen initialt tillförs cirka 19 MSEK före emissionskostnader exklusive det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Tidsplan för Företrädesemissionen
Teckningsperiod
6 maj 2022 – 20 maj 2022

Handel med uniträtter
6 maj 2022 – 17 maj 2022

Handel med betalda tecknade units (BTU)
6 maj 2022 – omkring v. 23-24 2022

Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemission
25 maj 2022

Rådgivare
Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till LC-Tec i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Paula Bergman, VD, LC-Tec Holding AB (publ)
Tel: +46 73 0243 033
E-post: [email protected]

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj kl. 22:30 CET

Om LC-Tec
LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I Bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Bolaget kommer endast att ske genom den Bolagsbeskrivning som offentliggörs genom detta pressmeddelande. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i Securities Act någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371