REGMAR

LC-Tec Holding AB - Bokslutskommuniké 2023

Fjärde kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,4 Mkr (8,2 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,0 Mkr (0,3 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -1,2 Mkr (0,3 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,05 kr (0,01 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,9 Mkr (-1,9 Mkr).

Helåret i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 23,1 Mkr (16,8 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,5 Mkr (-9,6 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -9,2 Mkr (-9,8 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,36 kr (-0,38 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10,1 Mkr (-11,3 Mkr).

Viktiga händelserna under 2023

 • I januari 2023 tecknade LC-Tec avtal med en amerikansk försäljningsagent Ryan Avery, vilken kommer att agera försäljningsagent för utvalda applikationer.
 • I början av februari 2023 erhöll LC-Tec en första volymorder på 500 000 SEK från en världsledande leverantör av objektivadaptrar.
 • I början av juni deltog LC-Tec på på en amerikansk mässa för professionell video i Hollywood. Där publicerades testresultat av LC-Tec PolarView®- eND filter för placering framför linsen som också redovisas i branschtidningen Cine Gear Expo News. Resultaten visade att LC-Tecs filter är en filmfotografs dröm. Omedelbar, kontinuerligt justerbar ND-filtrering möjliggör tidigare ouppnåeliga nivåer av kontroll under en tagning.
 • I slutet av juni 2023 kommunicerade LC-Tec att det uppstått en övertalighet i den egna organisationen till följd av en ökad effektivitet vilket gör att LC-Tec varslat ett antal anställda vid företagets anläggning i Borlänge. Åtgärden leder till minskade kostnader från och med tredje kvartalet 2023.
 • Q2 2023 var det försäljningsmässigt bästa kvartalet i bolagets moderna historia
 • Mission Impossible 7, som hade premiär i juli, använder sig av Z CAMs kameror, vilka i sin tur använder sig av LC-Tecs elektroniska ND-filter.
 • I mitten av september tilldelade den ledande sidan för bevakning av kameranyheter, CineD.com LC-Tec utmärkelsen "best in show" på IBC mässan i Amsterdam. 
 • LC-Tec tillförs cirka 3,3 miljoner kronor före emissionskostnader efter nyttjande av bolagets teckningsoptioner av serie TO4.
 • Bolaget tecknade ett strategiskt viktigt ramavtal inom affärsområdet smarta glasögon.
 • LC-Tec tar en första order om 3,4 miljoner kronor på smarta glasögon i detta ramavtal.

Viktiga händelserna efter årets slut

 • Inga händelser av vikt har inträffat efter rapportperiodens slut.

VD kommentar: LC-Tec nådde den högsta försäljningen på tio år

2023 var på många sätt ett år som bjöd på många stora förändringar och nyheter. En av de saker som förtjänar att uppmärksammas är att försäljningen var den högsta företaget redovisat på tio år. Detta trots att den lägre orderingång som vi såg i tredje kvartalet fortsatte in i årets sista kvartal, framför allt på färdiga produkter.

Resultatet blev något bättre på helåret än året innan, men vi rapporterar fortfarande negativa siffror. Det skall emellertid inte enbart tas som negativt. Vi förbereder oss för en ökad försäljning under innevarande år, vilket gör att vi tog många, stora kostnader under förra året.

Under sista kvartalet 2023 har vi startat nya projekt med flera av de större befintliga kunderna, där vi utvecklar LC-Tecs produkter för att anpassa dem till kundernas egna produkter. Glädjande nog ser vi att denna trend fortsatt in på nya året. Det är tydligt att intresset ökat för LC-Tecs produkter och teknik. Det är vår förhoppning att vi skall kunna ta flera av dessa projekt till serieproduktion redan under det andra kvartalet i år.

Att vi finns med i marknadens mest avancerade videokameror och att vi fått flera utmärkelser under hösten på ett nytt, större kamerafilter har uppmärksammats. Det var med stolthet vi under hösten kunde meddela att vårt filter användes av kameratillverkaren Z CAM vid inspelningen av senaste Mission Impossible filmen. Z CAM är den första av våra etablerade kunder som tillåtit oss att berätta att de har vårt filter integrerat i sina produkter.

Den reducering av personalstyrkan vi gjorde i början av tredje kvartalet 2023 ledde till att kostnaderna minskade under resten av året. Sett till andra halvåret så var det tydligt att strejken i Hollywood påverkar hela filmindustrin, vilket för oss innebär lägre försäljning av filter till avancerade videokameror. Vi valde emellertid att dra fördel av detta och knyta en rad nya kontakter med företag som kan tänkas vara intresserade av LC-Tecs produktportfölj.

Glädjande är att produktiviteten fortsätter att öka. I oktober 2022 var utbytet på vårt avancerade kamerafilter allt för lågt. Under hösten 2023 hade den siffran mer än fördubblats. Ju högre denna siffra är desto bättre, eftersom det betyder att ett färre antal produkter kasseras, och istället kan säljas till kund. Detta gör att LC-Tecs kostnader minskar.

I takt med att tekniken blir allt mer robust, marknaden mognar närmar sig också våra kunder beslutet om att starta serieproduktion för försäljning och produktion av stora volymer. Några av de produkter som nu ligger i det sista skedet av utveckling kommer att tillverkas hos en kontraktstillverkare. Volymerna beräknas bli så höga att kapaciteten vid vår anläggning i Borlänge är för liten. Vi påbörjade överföringen under 2023.

Det var också extra glädjande att i oktober 2023 kunna kommunicera att LC-Tec ingått ett nytt ramavtal med ett stort internationellt företag. Avtalet gäller utveckling av produkter inom det kommersiellt växande området Smarta glasögon. Ramavtalet har redan lett till en första order om 3,4 Mkr, vilket vi hoppas skall kunna följas av ytterligare affärer från denna motpart.

Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete att utveckla och sälja produkter baserade på vår patenterade teknikportfölj. LC-Tec är inne i en mycket intressant utveckling där jag känner stor tillförsikt för framtiden, vilket förstärkts av de intensiva kontakter och de många olika projekt vi har med kunder.

Olle Westblom, VD LC-Tec Holding AB (publ)

Utdelning

Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas för verksamhetsåret 2023.

Kommande rapporttillfällen

LC-Tec lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

 • Tremånadersrapport: 17 maj, 2024
 • Ordinarie bolagstämma: 17 maj 2024
 • Halvårsrapport: 28 augusti, 2024
 • Niomånadersrapport: 23 oktober, 2024
 • Bokslutskommuniké: 21 februari, 2025

Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons (VD) försorg, för offentliggörande den 14 februari 2024 kl. 07:30 CET.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Olle Westblom
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: +46 243 79 40 70
Mail: [email protected]

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371