REGMAR

LC-Tec Holding AB publicerar bokslutskommuniké för 2019

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 7,7 Mkr (6,9 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 0,1 Mkr (0,0 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 0,1 Mkr (0,0 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt och extraordinära kostnader uppgick till 0,01 kr (0,00 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 4,7 Mkr (0,7 Mkr).

Helåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 21,4 Mkr (21,5 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till -0,9 Mkr (2,8 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,9 Mkr (2,8 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt och extraordinära kostnader uppgick till -0,17 kr (0,12 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,8 Mkr (3,4 Mkr).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.

Väsentliga händelser i sammandrag

 • Under året erhölls två stora order inom det ramavtal som tecknades med en kund 2018 och som avser utveckling av en produkt som sorterar under ett av LC-Tecs prioriterade produktområden. Det sammanlagda ordervärdet var på motsvarande ca 15,4 Mkr. Arbetet som har bedrivits kretsar kring vidareutveckling, optimering, samt kvalificering av den aktuella produkten. Leveranser finns planerade fram till april 2021 och ramavtalet bedöms fortsatt potentiellt kunna leda till möjliga framtida volymleveranser.

 • Tack vare god försäljning, främst inom produktområdena 3D och Smarta glasögon, uppgick nettoomsättningen till 21,4 Mkr under 2019, vilket är i nivå med föregående år. Dock försämrades resultatet, detta beror framförallt på lägre bruttomarginal än normalt med anledning av höga verktygskostnader inom de större order som nämns ovan.

 • Inom produktområdet 3D kunde LC-Tec tillsammans med samarbetspartnern Lightspeed Design, Inc. (USA) konstatera att försäljningen av polarisationsmodulatorn PolarSpeed® på den internationella biografmarknaden var god, men något lägre än föregående års. De flesta systemen levererades till distributörer i Asien, Europa, Latinamerika och Mellanöstern.

 • För att förbättra möjligheterna till ökad försäljning inom produktområdet Kamera har intensiv produktutveckling av LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView® bedrivits under året och filtrets prestanda har kunnat optimeras. En befintlig kund gick under fjärde kvartalet över till den nya versionen som nu har förts in i produktionen och en första order levererades också ut. PolarView®-filtret har rönt mycket stor uppmärksamhet och så gott som samtliga av världens ledande kameraföretag har nu prover för utvärdering. Skräddarsydda prototyper levererades i slutet av året till två inom kamerabranschen välkända namn.

 • Området Smarta glasögon är LC-Tecs senast identifierade prioriterade produktområde. Ett flertal tillverkare av AR-glasögon har utvärderat LC-Tecs PolarView®-filter med goda resultat vilket har lett till ökade leveransvolymer av skräddarsydda prototyper. Löpande leveranser har under året skett till den aktör med vilken ett mer omfattande samarbete inleddes under 2018.

 • Den svenska statliga förvaltningsmyndigheten Vinnova, med uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem, beviljade i mars LC-Tec bidrag till ett projekt avseende utveckling av ett flytande kristallbaserat gråskalefilter för AR-glasögon. Vinnova bedömde att projektet bygger på en innovation med stor potential och att LC-Tecs resurser i form av tidigare erfarenheter, kompetens och utrustning ger goda förutsättningar att nå uppsatta mål.

 • I samband med avyttring av dotterbolag under början av 2016 uppstod en tilläggsköpeskilling om 2 Mkr att regleras under 2019. Då rättsläget var oklart avvaktades en dom rörande andra parter i Högsta Förvaltningsdomstolen, som avvisade under året. Fordran kvarstår, men det är osäkert när rättslig klarhet kan uppnås. Styrelsen beslutade därför att reservera beloppet om 2 Mkr i sin helhet, vilket påverkade resultatet i motsvarande grad. Beslutet hade dock ingen påverkan på kassaflöde eller likvida medel.

VD-ord

Det är glädjande att titta tillbaka på 2019 och kunna konstatera att produktområdena Kamera och Smarta glasögon har börjat ta fart på allvar. Kameratillverkaren Sony har ett inbyggt LC-baserat varierbart ND-filter i vissa av sina dyrare videokameror, något som förenklar fotografens vardag och ökar möjligheten att ta bättre filmer. Såvitt som vi känner till tillverkar de detta filter själva och erbjuder det inte till andra. De flesta av Sonys konkurrenter har inte motsvarande teknologi, utan använder äldre teknik med statiska ND-filter. LC-Tec kan som en av ytterst få tillverkare, möjligen den enda, erbjuda ett liknande varierbart ND-filter som Sonys. Då andra kameraföretag inte vill vara sämre än Sony har vårt patenterade PolarView®-filter rönt mycket stor uppmärksamhet och på vår lista över potentiella kunder finns idag de flesta av världens ledande kameratillverkare. Många av dem har prover för utvärdering, några har beställt skräddarsydda prototyper, och ett av företagen fick sin första volymorder av den senaste versionen av PolarView®-filtret levererad i slutet av 2019. Det känns fantastisk att vi med en egenutvecklad teknik kan vara med och konkurrera på en sådan högteknologisk marknad.

Detsamma kan sägas om marknaden för AR-glasögon som om möjligt är ännu mer tekniskt avancerad. Vi har haft förmånen att välkomna stora techbolag till Borlänge då de inser att vårt PolarView®-filter kan förbättra AR-glasögonens prestanda och vill träffa oss för att lära sig mer om LC-Tec och vår teknik. Som så ofta är vi med anledning av stränga sekretessavtal hindrade från att avslöja kundnamn och mer ingående detaljer, men som vi tidigare nämnt har vi sedan 2018 ett mer omfattande samarbete med en inom området etablerad aktör.

Produktområdet 3D har under många år inbringat stabila intäkter till LC-Tec och vår patenterade polarisationsmodulator PolarSpeed® finns idag installerad på nära 3 500 platser utspridda över hela världen, framförallt på biografsalonger för visning av 3D-filmer. Men vi har hela tiden vetat om att denna marknad på sikt kommer att bli mättad och har därför strävat efter att minska vårt beroende av detta enskilda produktområde. Lightspeed Design, vår samarbetspartner inom 3D sedan många år, har nyligen blivit indragen i en rättstvist i Tyskland. Konkurrenten RealD hävdar att Lightspeeds produkt DepthQ® CineBright®, till vilken vi levererar vår patenterade polarisationsmodulator PolarSpeed®, gör intrång på ett av deras patent. Vi är dock av den bestämda åsikten att Lightspeeds produkt skiljer sig från RealDs produkt, Lightspeed har en egen patenterad design. Det bör noteras att RealD tidigare har varit i liknande situationer med andra konkurrenter på 3D-biografmarknaden, men i de fallen har vi ansett att RealD haft rätten på sin sida. Då LC-Tec inte är direkt indragna i tvisten är våra möjligheter att påverka situationen begränsade. Försäljningen inom produktområdet kommer att påverkas negativt framöver och det går idag inte att säga under hur lång tid. Sammantaget ökar detta relevansen av att lyckas inom Kamera och Smarta glasögon.

Vi går nu in i 2020 med stark tillförsikt om fler kunder och ökade leveransvolymer inom nya produktområden med stor tillväxtpotential!

Jesper Osterman

VD

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inom produktområdet 3D säljer LC-Tec den patenterade polarisationsmodulator PolarSpeed® till det amerikanska företaget Lightspeed Design Inc. Den utgör grundkomponenten i Lightspeeds 3D-system DepthQ®, vilket de i sin tur via distributörer säljer för visning av 3D-filmer på den internationella biografmarknaden. En av Lightspeeds produkter, DepthQ® CineBright® som har hög ljuseffektivitet och är avsedd för större biografdukar, är nu föremål för ett interimistiskt försäljningsförbud utfärdat av en domstol i Tyskland. Lightspeeds konkurrent RealD Inc. hävdar att produkten gör intrång på ett av deras patent. Lightspeeds produkt skiljer sig dock från RealDs produkt och Lightspeed har patent utfärdade på sin teknik. Lightspeed kommer att analysera och snabbt svara på anklagelserna om patentintrång och agera för att få det tillfälliga förbudet upphävt. Rättsprocessen kan emellertid dra ut på tiden. För LC-Tec innebär detta minskad försäljning inom det aktuella produktområdet under en tidsperiod vars längd är svår att förutse. Förbudet gäller enbart DepthQ® CineBright® i Tyskland och det konventionella DepthQ®-systemet med högre försäljningsvolymer omfattas överhuvudtaget inte. Trots detta bedöms det finnas risk för minskad försäljning även i andra geografiska regioner. För tydlighets skull informeras även om att LC-Tec inte är indragen i någon patenttvist.

Årsstämma och årsredovisning

LC-Tecs årsstämma kommer att äga rum den 15 maj 2020 kl. 12.00 i bolagets lokaler på Tunavägen 281, Borlänge. Årsredovisning och revisionsberättelse beräknas att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.lc-tec.se, senast från och med den 30 april 2020.

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2020 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

 • Tremånadersrapport: 15 maj, 2020.
 • Halvårsrapport: 25 augusti, 2020.
 • Niomånadersrapport: 23 oktober, 2020.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons (VD) försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 8:30 CET.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson

Styrelseordförande

LC-Tec Holding AB

Tel: 070-511 46 27

Jesper Osterman

VD

LC-Tec Holding AB

Tel: 073-981 13 79

Mail: [email protected]

LC-Tec - Verksamheten i korthet

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371