MAR

LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - september 2020

Tredje kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,8 Mkr (4,7 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,1 Mkr (-0,2 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,1 Mkr (-2,2 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,01 kr (-0,13 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,4 Mkr (-2,3 Mkr).

Januari - september i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 12,3 Mkr (13,7 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,4 Mkr (-1,0 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -1,5 Mkr (-3,0 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,08 kr (-0,18 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4,9 Mkr (-3,9 Mkr).

Väsentliga händelser under perioden

 • Inom affärsområdet Kamera erhöll LC-Tec en order på motsvarande ca 1,4 Mkr från en kinesisk kameratillverkare. Ordern avsåg LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView® och kommer att levereras ut under oktober 2020 till januari 2021. Då filtret används i exklusiva videokameror för filmindustrin är volymerna förhållandevis begränsade. Lägre volymer levererades under kvartalet ut till denna kund samt till tre andra kunder. Omsättningen inom affärsområdet Kamera ökade med 61% jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 0,5 Mkr.
 • Affärsområdet Smarta glasögon är LC-Tecs nästa tillväxtområde och resultatet av flera års utveckling kan nu konstateras genom ökad försäljning och fler kunder. Försäljningen uppgick under kvartalet till 1,5 Mkr. En volymorder på motsvarande ca 1,3 Mkr avseende en av LC-Tecs optiska slutare erhölls, vilken kommer att levereras ut under innevarande år.
 • Inom affärsområdet 3D har försäljningen på den internationella biografmarknaden fortsatt legat på en mycket låg nivå till följd av Coronakrisen samt till följd av den patenttvist LC-Tecs försäljningspartner Lightspeed Design Inc. är indragen i. Det råder ännu oklarhet om när rättsprocessen kan komma att avslutas. Försäljningen inom detta område uppgick till 0,1 Mkr under perioden jämfört med 1,7 Mkr motsvarande period förra året.
 • Coronapandemins effekter påverkade LC-Tec under tredje kvartalet genom minskad försäljning, främst inom 3D-området. Osäkerheten till följd av effekterna av pandemin är fortfarande stor, men produktion, leveranser och etablerade kundkontakter kan i nuläget upprätthållas på ett acceptabelt sätt. Däremot medför reserestriktioner och inställda mässor till viss del svårigheter att skaffa nya kunder.
 • I september tillträdde Alexander Vigander som ny forsknings- och utvecklingschef vid LC-Tecs anläggning i Borlänge.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • För att klara större ordervolymer, främst inom affärsområdet Kamera, gjordes nyligen en maskininvestering på motsvarande 1,0 Mkr. Maskinen kommer att levereras runt årsskiftet och förväntas öka kapaciteten samtidigt som tillverkningskostnaden sänks.
 • Orderingången inom 3D-området fortsätter att ligga på mycket låga nivåer till följd av Coronakrisen.

VD-ord

I förra VD-ordet nämnde jag att en kinesisk kameratillverkare som vi har som kund indikerade ökade volymer. Strax därefter kom också en order på vårt PolarView®-filter värd 1,4 Mkr. Filtret förbättrar kamerans prestanda och funktionalitet och har blivit mycket väl mottaget av marknaden, inte bara i Kina utan även i västvärlden, och kunden vill ha ordern levererad så snart som möjligt. Detta är mycket glädjande och bör ses som ett genombrott inom affärsområdet Kamera. Vi ställs nu inför den angenäma utmaningen att kunna hantera större tillverkningsvolymer. Alldeles nyligen investerade vi i en maskin som förväntas öka vår kapacitet samtidigt som tillverkningskostnaden sänks tack vare automatisering och utbytesförbättring. Dessutom har vi anställt en kvalitetsingenjör som kommer att fokusera på vårt kvalitetsledningsarbete. I september började också vår nya FoU-chef Alexander Vigander. Han har snabbt kommit in i verksamheten på ett utomordentligt sätt och hans gedigna erfarenhet av kundnära utveckling kommer att accelerera lanseringen av nya produkter till nya kunder.

Ekonomiskt sett håller vi ihop det bra. Trots ett intäktstapp på 1,6 Mkr inom affärsområdet 3D jämfört med tredje kvartalet förra året var vi nära ett nollresultat, detta tack vare ökad försäljning inom de nya affärsområdena Kamera och Smarta glasögon. Och sett till uppmärksamheten som vi har skapat inom dessa områden kan man konstatera att det finns goda förutsättningar för att
detta ska bli riktigt lyckat.

Jesper Osterman

VD

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2021 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

 • Bokslutskommuniké: 19 februari, 2021.
 • Tremånadersrapport: 12 maj, 2021.
 • Halvårsrapport: 24 augusti, 2021.
 • Niomånadersrapport: 21 oktober, 2021.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons (VD) försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 8:30 CET.

Kontaktuppgifter

LC-Tec Holding AB

Tunavägen 281

781 73 Borlänge

Web: www.lc-tec.se

Email: [email protected]

Tel: 0243-79 40 70

Jesper Osterman

VD

Tel: 073-981 13 79

Ingvar Andersson

Styrelseordförande

Tel: 070-511 46 27

LC-Tec - Verksamheten i korthet

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371