REGMAR

LC-Tec genomför en fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 19 MSEK

Styrelsen för LC-Tec Holding AB (publ) (”LC-Tec” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd från bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2021, beslutat om en nyemission om cirka 19 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen består av units, bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner vilka skall finansiera införskaffandet av den produktionskapacitet som behövs för att Bolaget ska kunna växa i enlighet med Bolagets tillväxtplaner. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 6 MSEK och emissionsgarantier om cirka 13 MSEK, motsvarande totalt 100 procent av Företrädesemissionen. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs LC-Tec initialt cirka 19 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan Bolaget högst tillföras ytterligare cirka 25,9 MSEK före emissionskostnader. Inlösen av teckningsoptionerna kommer att ske i Q3 2023.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Bakgrund och motiv
LC-Tec utvecklar och tillverkar olika typer av optiska slutare, varierbara filter och polarisationsmodulatorer. Produkterna används bland annat för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror, i smarta glasögon, samt inom olika forskningsområden där man vill optimera och styra ljusgenomsläpp.

LC-Tec grundades för 30 år sedan och är genom sin patenterade teknik världsledande inom en mycket specialiserad nisch. LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik (från engelskans liquid crystal).

Bolaget har 30 registrerade patent och därigenom en unik teknik som är möjlig att använda i många olika produkter och marknader. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar. Ljuset som flödar igenom dem kan kontrolleras elektriskt. Ett tunt lager av flytande kristaller, endast några få tusendels millimeter tjockt, innesluts mellan två substrat med olika funktionella lager, bland annat ett genomskinligt elektriskt ledande skikt.

LC-Tec har ett stort antal prototyper ute hos diverse kunder. Bolaget har redan samarbete med ett flertal tillverkare av smarta glasögon för att utveckla skräddarsydda tekniska lösningar för respektive aktörs produkt. Vidare sker regelbundna leveranser till ett flertal ledande kameratillverkare. Övergången från prototypleveranser till reguljära leveranser medför kraftiga ökningar i försäljningen för LC-Tec.

För att bredda kundbasen för optiska komponenter krävs större produktionskapacitet och lägre produktionskostnad än vad Bolaget har idag Bolaget avser därför att genomföra en satsning på produktionskapacitet som kan framställa optiska komponenter i högre precision och med lägre produktionskostnad än vad som kan framställas med nuvarande produktionskapacitet. Den ökade precisionen i optiska komponenter förväntas möjliggöra vidare expansion genom att de optiska komponenterna blir mer attraktiva för slutkunderna. Utöver att skapa finansiell uthållighet kommer emissionslikviden därför främst att användas för att införskaffa den produktionskapacitet som behövs för att möta marknadens efterfrågan under många år framöver.

Villkor för företrädesemissionen
Styrelsen för LC-Tec beslutade den 27 april 2022, med stöd från bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2021, om en Företrädesemission genom utgivande av högst 4 318 103 units. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 4 maj 2022 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt och fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) aktier och en (1) teckningsoption serie TO 4. Totalt omfattar Företrädesemissionen högst 8 636 206 nya aktier och högst 4 318 103 teckningsoptioner serie TO 4. Teckningskursen uppgår till 4,38 SEK per unit motsvarande en teckningskurs om 2,19 SEK per aktie, vilket innebär att LC-Tec vid full teckning i Företrädesemissionen initialt tillförs cirka 19 MSEK före emissionskostnader och exklusive det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Teckning av units med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 6 maj – 20 maj 2022. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter beräknas ske under perioden 6 maj – 17 maj 2022.

Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sextio (60) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 23 augusti 2023 – 6 september 2023, dock och högst 6 SEK per aktie. Detta innebär att det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna som högst kan uppgå till cirka 25,9 MSEK före emissionskostnader. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden 11 september 2023 – 22 september 2023.

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units; i andra hand till annan som tecknat units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av bolagsbeskrivningen som beräknas offentliggöras omkring den 5 maj 2022 (”Bolagsbeskrivning”).

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från Bolagets styrelse och ledande befattningshavare som äger aktier i Bolaget, om totalt cirka 2 MSEK, motsvarande cirka 10 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från befintliga investerare om totalt cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 21 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Bolaget har även ingått avtal med ett antal investerare om emissionsgarantier uppgående till cirka 13 MSEK, motsvarande cirka 69 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 19 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

 

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

4 maj 2022                                 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

6 maj - 17 maj 2022                   Handel med uniträtter

6 maj – 20 maj 2022                  Teckningsperiod

25 maj 2022                               Offentliggörande av utfall


Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning
Genom Företrädesemission kommer antalet aktier i LC-Tec att öka med högst 8 636 206 aktier från 17 272 413 aktier till 25 908 619 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 878 620,6 SEK från 1 757 241,3 SEK till 2 635 861,9 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 33,3 procent.

I det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 4 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 4 318 103 till totalt 30 226 722 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 439 310,9 SEK till 3 075 172,2 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptionerna om ytterligare högst cirka 14,3 procent. Den totala utspädningseffekten i det fall både Företrädesemissionen och teckningsoptionerna tecknas fullt ut uppgår således till cirka 42,9 procent.

Rådgivare
Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till LC-Tec i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som LC-Tec Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl.19:00 CET.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson

Styrelseordförande

LC-Tec Holding AB

Tel: 070-511 46 27

Paula Bergman

VD

LC-Tec Holding AB (publ)

Tel: +073-0243 033

Mail: [email protected]

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371