REG

Kommuniké från årsstämma i LC-Tec Holding AB

LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 15 maj 2020 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag.

Till stämmans ordförande valdes Ingvar Andersson.

Stämman beslutade:

  • Att fastställa bolagets och koncernens balans- och resultaträkning.
  • Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag.
  • Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
  • Att styrelsearvoden skall utgå med 140 000 kr till ordförande och 80 000 kr till övriga stämmovalda ledamöter.
  • Att till styrelseledamöter omvälja Ingvar Andersson, Åke Hörnell samt Anna Weiner Jiffer.
  • Att till revisor omvälja DalRev Revision & Redovisning AB med ansvarig huvudrevisor Anders Hassis.
  • Att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler enligt styrelsens förslag i kallelsen till stämman.
  • Samtliga stämmobeslut var enhälliga.

Vid konstituerande styrelsesammanträde efter stämmans avslutande omvaldes Ingvar Andersson till ordförande.

Kontaktuppgifter

LC-Tec Holding AB

Tunavägen 281

781 73 Borlänge

Web: www.lc-tec.se

Email: [email protected]

Tel: 0243-79 40 70

Ingvar Andersson

Styrelseordförande

Tel: 070-511 46 27

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371