Kommuniké från årsstämma

LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 10 maj 2017 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag.

Till stämmans ordförande valdes Ingvar Andersson.

Stämman beslutade:

  • Att fastställa bolagets och koncernens balans- och resultaträkning
  • Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag
  • Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
  • Att styrelsearvoden skall utgå med 125 000 kr till ordförande och 75 000 kr till övriga stämmovalda ledamöter
  • Att till styrelseledamöter omvälja Ingvar Andersson, Åke Hörnell, Johan Othelius samt Anna Weiner Jiffer
  • Att till revisor omvälja Dalrev Revision & Redovisning AB med ansvarig huvudrevisor Anders Hassis
  • Att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler enligt styrelsens förslag i kallelsen till stämman.

Samtliga stämmobeslut var enhälliga.

Vid konstituerande styrelsesammanträde efter stämmans avslutande omvaldes Ingvar Andersson till ordförande.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371