Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i LC-Tec Holding AB (publ), 556480-7377 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdag den 10 maj 2017 klockan 9.00 i Bolagets lokaler, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2017 och dels anmäla sig hos Bolaget senast klockan 16.00 den 3 maj 2017 per e-post till [email protected], per telefon 0243-79 40 70 eller genom brev under adress LC-Tec Holding AB, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 3 maj 2017 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Ombud
Aktieägare som skall företrädas av ombud skall utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten, som skall företes i original på stämman, får inte vara äldre än fem år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovan angiven adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning för stämman
7. Anförande av Bolagets verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om
   a. fastställande av resultaträkning och balansräkning; jämväl för koncernen
   b. disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
   c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
14. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag:

Punkt 9b:
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Punkt 10: Förslag till arvoden
Aktieägare representerande mer än 75% av aktierna i Bolaget föreslår att stämman beslutar om att arvode till styrelsen skall utgå med 350 000 kr (föregående år 350 000 kr) varav 125 000 kr till ordförande, samt att arvode till revisor utgår enligt räkning.

Punkt 11: Val av styrelse
Aktieägare representerande mer än 75% av aktierna i Bolaget föreslår att till styrelseledamöter omväljes Ingvar Andersson (ordf.), Åke Hörnell, Johan Othelius och Anna Weiner Jiffer.

Punkt 12: Val av revisor
Aktieägare representerande mer än 75% av aktierna i Bolaget föreslår att Dalrev Revision & Redovisning AB med ansvarig huvudrevisor Anders Hassis väljs till revisor.

Punkt 13: Beslut om emissionsbemyndigande
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande, vid fullt utnyttjande, sammanlagt högst fyra miljoner (4 000 000) aktier. Emission skall kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt besluta om villkoren för emissionerna. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna skall teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

För beslut av årsstämman enligt denna punkt 13 erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Bemyndigande att företa vissa ändringar
Styrelsens föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de justeringar av förenämnda beslut som kan erfordras av registreringsskäl.

Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.lc-tec.se, senast från och med den 26 april 2017 och kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Borlänge i april 2017

Styrelsen


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371