Delårsrapport 9 månader

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,1 Mkr (3,9 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 1,3 Mkr (0,6 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 1,3 Mkr (0,6 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3,8 Mkr (-1,1 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,06 kr (0,03 kr).

Januari - september

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,7 Mkr (11,1 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 2,8 Mkr (-0,5 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 2,8 Mkr (2,8 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 2,7 Mkr (-0,9 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,12 kr (0,03 kr).

Tredje kvartalet i sammandrag

 • Försäljningen av LC-Tecs huvudprodukt PolarSpeed® genom 3D-systemet DepthQ® var god och något högre än föregående kvartals, vilket bidrog till periodens positiva resultat. De flesta systemen levererades till distributörer i Asien och Europa. Liksom under andra kvartalet skedde även en större leverans till en icke-biografapplikation.
 • För att förbättra möjligheterna till ökad försäljning inom produktområdet Kamera pågår intensiv produktutveckling av LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView® och dialoger hålls med potentiella nya kunder, framförallt tillverkare av professionella kameror och kameratillbehör.
 • Ett flertal tillverkare av AR-glasögon har utvärderat LC-Tecs PolarView®-filter med goda resultat. Detta har lett till ökade leveransvolymer av skräddarsydda prototyper och ett mer omfattande samarbete med en av aktörerna inleddes tidigare i år. Fortsatta prototypleveranser har skett till denna aktör under kvartalet.
 • LC-Tec tecknade i augusti ett ramavtal gällande utveckling av en produkt relaterad till bolagets kärnverksamhet. Avtalet kan potentiellt leda till framtida leveransmöjligheter.
 • I mars offentliggjorde LC-Tec en order om 6,5 MSEK med leveranser planerade under perioden maj 2018 till februari 2019. Kunden meddelade dock i augusti att den inte vill ha hela leveransen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2019 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

 • Bokslutskommuniké: 22 februari, 2019.
 • Tremånadersrapport: 14 maj, 2019.
 • Halvårsrapport: 27 augusti, 2019.
 • Niomånadersrapport: 25 oktober, 2019.

Rapporten i sin helhet bifogas.

2018-10-26

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27

Jesper Osterman
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 073-981 13 79

Mail: [email protected] 

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons (VD) försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 8:30 CET.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371