Delårsrapport 6 månader

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,6 Mkr (3,9 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 1,8 Mkr (-0,5 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 1,8 Mkr (2,8 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1,0 Mkr (1,3 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,08 kr (0,03 kr).

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 9,5 Mkr (7,2 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 1,4 Mkr (-1,1 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 1,4 Mkr (2,2 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,1 Mkr (0,1 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,07 kr (-0,01 kr).

Andra kvartalet i sammandrag

 • LC-Tec och Lightspeed tecknade i april ett nytt flerårigt exklusivt distributionsavtal som innebär att LC-Tecs patenterade PolarSpeed®-teknik fortsatt kommer att användas i polarisationsmodulatorn DepthQ®.
 • Försäljningen av LC-Tecs huvudprodukt PolarSpeed® genom 3D-systemet DepthQ® var något högre än föregående kvartals, bl.a. tack vara en större leverans till en icke-biografapplikation. De flesta systemen levererades till distributörer i Asien och Europa. Det totala antalet installerade 3D-system passerade under kvartalet 3 000 stycken.
 • För att förbättra möjligheterna till ökad försäljning inom produktområdet Kamera har produktutvecklingen av LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView® intensifierats och dialoger med potentiella nya kunder med intresse för filtret har kunnat etableras.
 • Ett flertal tillverkare av AR-glasögon har utvärderat LC-Tecs PolarView®-filter med goda resultat. Detta har lett till ökade leveransvolymer av skräddarsydda prototyper under kvartalet och ett mer omfattande samarbete med en av aktörerna har inletts.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

LC-Tec tecknade i augusti ett ramavtal gällande utveckling av en produkt relaterad till bolagets kärnverksamhet. Avtalet kan potentiellt leda till framtida leveransmöjligheter.

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2018 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

 • Niomånadersrapport: 26 oktober, 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

2018-08-23

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson 
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27 

Jesper Osterman
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 073-981 13 79

Mail: [email protected] 

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons (VD) försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 8:30 CET.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371