Q1 2019

(Mkr)

     
 

Q1 2019

Q1 2018

Helår 2018

Resultatposter

     

Nettoomsättning

4,8

3,9

21,5

Rörelseresultat

-0,1

-0,3

2,8

Resultat efter finansiella kostnader

-0,2

-0,3

2,8

Resultat per aktie efter skatt

-0,01 kr

-0,02 kr

0,12 kr

Balansposter

     

Anläggningstillgångar

7,1

7,9

7,2

Omsättningstillgångar

13,0

10,4

13,7

Eget kapital

16,1

13,8

16,3

Balansomslutning

20,1

18,3

20,9

Kassaflöde

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-2,6

-2,1

3,4

Nyckeltal

     

Soliditet (%)

80,1

75,2

78,0

Skuldsättningsgrad (%)

0,0

0,0

0,0

VÄSENTLIGA HÄNDELSER I SAMMANDRAG

  • Inom produktområdet Kamera levererades en order på skräddarsydda prototyper. Dessutom erhölls ytterligare en order på skräddarsydda prototyper från en kameratillverkare.
  • Fortsatta prototypleveranser gjordes till den tillverkare av AR-glasögon med vilken ett mer omfattande samarbete inleddes under förra året.
  • Verket för innovationssystem (Vinnova), beviljade inom utlysningen "Innovationsprojekt i företag" bidrag till ett projekt avseende utveckling av ett flytande kristallbaserat gråskalefilter för glasögon med förstärkt verklighet. Totalt erhåller LC-Tec 1 831 000 kr i stöd och medfinansierar dessutom projektet med motsvarande belopp. Projektet startade i april och kommer att pågå under 18 månader.
  • Försäljningen av LC-Tecs huvudprodukt PolarSpeed® genom 3D-systemet DepthQ® var god och i nivå med motsvarande kvartal föregående år. De flesta systemen levererades till distributörer i Asien, Europa och Mellanöstern.
  • Som tidigare kommunicerats tecknades förra året ett ramavtal med en kund gällande utveckling av en produkt relaterad till bolagets kärnverksamhet. I januari erhölls en order inom detta ramavtal avseende vidareutveckling och optimering av den aktuella produkten. Ordervärdet var på motsvarande ca 1,4 Mkr och den levererades ut under kvartalet.

VD-ORD

Det har hänt spännande saker under kvartalet! Nettoomsättningen uppgick till 4,8 Mkr vilket är en ökning jämfört med motsvarade period föregående år. Den tillverkare av AR-glasögon som vi under förra året inledde ett omfattande samarbete med har fortsatt att beställa olika prototyper för ytterligare tester. Även Vinnova, den svenska statlig förvaltningsmyndigheten med uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem, har insett potentialen i vårt PolarView®-filter. Inom utlysningen "Innovationsprojekt i företag" blev vi beviljade bidrag till ett projekt som avser att utveckla nästa generations filter för AR-glasögon. Vinnova bedömer att projektet bygger på en innovation med stor potential och att våra resurser i form av tidigare erfarenheter, kompetens och utrustning ger goda förutsättningar att nå uppsatta mål. Bidraget är välkommet då det kommer att accelerera utvecklingen inom detta prioriterade produktområde. Inom produktområdet Kamera levererade vi en order på skräddarsydda prototyper. Det är med glädje vi kan konstatera att ytterligare ett kameraföretag nyligen beställde anpassade prototyper. Just leveranser av kundanpassade prototyper är ett viktigt steg i försäljningsprocessen, de signalerar ett seriöst intresse från kunderna då de på allvar börjar designa in våra komponenter i sina produkter. Vidare både erhöll och hann vi leverera ut en order på ca 1,4 Mkr avseende vidareutveckling och optimering av en produkt relaterad till vår kärnverksamhet. På grund av sekretess kan vi tyvärr inte avslöja ytterligare detaljer. Sträng sekretess är något som är vanligt förekommande i många av våra kundrelationer då kunderna ofta använder våra optiska komponenter i nya innovativa produkter.

Jesper Osterman
VD

RAPPORTTILLFÄLLEN

Under verksamhetsåret 2019 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

  • Halvårsrapport: 27 augusti, 2019.
  • Niomånadersrapport: 25 oktober, 2019.

Rapporten i sin helhet bifogas.

FÖR YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR KONTAKTA:

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27

Jesper Osterman
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 073-981 13 79

Mail: [email protected]

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons (VD) försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019 kl. 8:30 CET.

LC-TEC - VERKSAMHETEN I KORTHET

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371