REGMAR

LC-Tec Holding AB publicerar bokslutskommuniké för 2021

Fjärde kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,4 Mkr (5,0 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,2 Mkr (-1,9 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 0,8 Mkr (-2,0 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,04 kr (-0,11 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,7 Mkr (-0,8 Mkr).

Helåret i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 20,2 Mkr (16,4 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,5 Mkr (-3,4 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -1,6 Mkr (-3,4 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,09 kr (-0,20 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,0 Mkr (-5,7 Mkr).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2021.

Väsentliga händelser under året

 • Den totala nettoomsättningen uppgick till 20,2 Mkr, vilket är en ökning med 3,8 Mkr jämfört med 2020. Den största delen av tillväxten kommer ifrån de prioriterade affärsområdena Kamera och Smarta Glasögon. Rörelseresultatet uppgick till -3,5 Mkr, att jämföra med -3,4 Mkr för 2020.
 • Coronapandemin påverkade LC-Tec under 2021, främst genom fortsatt låg försäljning inom 3D-området. Osäkerheten till följd av effekterna av Coronoapandemin är fortsatt stor, men produktion, leveranser och etablerade kundkontakter kunde under året upprätthållas på ett acceptabelt sätt. Reserestriktioner och inställda mässor medförde till viss del svårigheter att skaffa nya kunder. Vidare meddelade vissa kunder senareläggning av produktionsstart av planerade nya produkter innehållande LC-Tecs optiska komponenter.
 • Inom det prioriterade affärsområdet Kamera uppgick försäljningen till 3,2 Mkr, vilket är en ökning med 30% jämfört med föregående år. LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView® stod för den största delen av försäljningen och ett antal leveranser skedde till två kinesiska kameratillverkare. Kunderna integrerar filtret i exklusiva videokameror främst för filmindustrin. Dessutom levererades prototyper till ett flertal kunder som överväger att börja använda LC-Tecs produkter i sina kameror. Flera av dessa indikerade potentiell produktlansering under 2022.
 • I slutet av året lämnade LC-Tec in en patentansökan till den amerikanska patent- och varumärkesmyndigheten avseende en ny produkt inom affärsområdet Kamera. Ansökan beskriver designen för ett LC-baserat diffusionsfilter, även kallat mistfilter, som vid lyckad utveckling innebär en ny produktgrupp för företaget. Denna typ av effektfilter används främst vid filmning och är bl.a. populära inom biografindustrin och skulle ytterligare öka företagets exponering mot denna marknad.
 • Affärsområdet Smarta glasögon är LC-Tecs nästa tillväxtområde och resultatet av flera års utveckling kan nu konstateras genom ökad försäljning och fler kunder. Försäljningen uppgick under året till 10,0 Mkr och bestod av såväl reguljära volymorder som prototypleveranser.
 • LC-Tecs teknik har visat sig vara användbar inom ytterligare ett område. Sciton, Inc. är ett amerikanskt marknadsledande medicinteknikbolag inom laser- och ljusteknik och erbjuder sofistikerade behandlingssystem. Genom att använda LC-Tecs produkter i skyddsglasögon som synkroniseras med systemet förbättras nu läkarnas utrustning ytterligare. Sciton lade i år sin första volymorder.
 • Inom affärsområdet 3D har försäljningen på den internationella biografmarknaden fortsatt legat på en mycket låg nivå till följd av Coronapandemin samt till följd av den patenttvist LC-Tecs försäljningspartner Lightspeed Design Inc. är indragen i. Det råder fortsatt oklarhet om när rättsprocessen kan komma att avslutas. Försäljningen inom detta område uppgick till 1,6 Mkr. De system som levererades gick främst till distributörer i Europa och Mellanöstern.
 • Vinnova, den statliga myndigheten under Näringsdepartementet med uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt, har inom utlysningen "Smartare elektroniksystem: Forsknings- och Innovationsprojekt 2021" beviljat LC-Tec bidrag till ett projekt avseende utveckling av en miniatyriserad LC-slutare för optisk kommunikation. Totalt erhåller LC-Tec 1 131 000 kr i stöd. Projektet beräknas pågå t.o.m. november 2022 och bedrivs i nära samarbete med avdelningen för mikrosystemteknik vid Uppsala universitet.
 • I slutet av 2020 gjordes en maskininvestering på motsvarande 1,1 Mkr. Maskinen levererades under första kvartalet och har driftsatts. Maskinen är ett steg i LC-Tecs ökning av produktionskapacitet samtidigt som tillverkningskostnaden sänks, vilket är en förutsättning för att klara de möjliga volymökningarna inom tillväxtområdena Kamera och Smarta glasögon.
 • För att kunna möta framtida utmaningar och förväntade högre volymer stärktes LC-Tecs ledning under slutet av året av en ny VD, Paula Bergman, som i tätt samarbete med tidigare VD, Jesper Osterman, kan utveckla bolaget vidare. Jesper Osterman, som har varit ledare för LC-Tec sedan 2012, fokuserar på kundkontakter och affärsutveckling och är nu vice VD.
 • I samband med avyttring av dotterbolag under 2016 uppstod en tilläggsköpeskilling om 2 Mkr att regleras under 2019. Då rättsläget vid tidpunkten var oklart avvaktades en dom rörande andra parter i Högsta Förvaltningsdomstolen, och fordran beträffande tilläggsköpeskillingen reserverades i sin helhet. Under året har rättslig klarhet uppnåtts, och beloppet har därmed erhållits. I och med att fordran tidigare varit reserverad så innebär detta ett tillskott i såväl resultat som kassaflöde.

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • Orderingången inom 3D-området fortsätter att ligga på mycket låga nivåer till följd av Coronapandemin.
 • LC-Tec genomgår just nu en anpassning för planerad produktionstillväxt. Organisationen ses över och ett flertal rekryteringar kommer att bli aktuella. Produktionschef Robin Diegnér lämnade LC-Tec och ny produktionschef kommer att rekryteras.
 • LC-Tec Displays AB har erhållit en större volymorder inom affärsområde kamera på motsvarande ca 1,9 Mkr från en ledande västerländsk kameratillverkare. LC-Tec och kunden har under de senaste åren tillsammans utvecklat och anpassat LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView® enligt kundens specifika krav. Merparten av ordern kommer att levereras under årets andra kvartal. Då kunden planerar att lansera en ny produkt innehållande LC-Tecs filter förväntas återkommande order.
 • Styrelsen har tagit beslut om att genomföra ett investeringsprogram syftande till att öka LC-Tecs produktionskapacitet samt att reducera tillverkningskostnaderna.

VD-ord

Det är nya tider på LC-Tec. Vi är på gång, mitt i förberedelsefasen, för tillverkning av högre volymer. Vi ökar antalet anställda, implementerar produktionssystemet Monitor, gör studier över hur vår produktion kan öka i kapacitet och bli mer effektiv, och har påbörjat arbetet för att bli ISO-certifierade.

Affärsområdet Kamera fortsätter att växa. Under året har vi levererat vårt patenterade ND-filter PolarView®, som integreras i exklusiva kameror, till såväl befintliga som nya kunder. Redan nu har vi kunder som planerar produktlanseringar under 2022, så vi behöver förbereda oss för ökade volymer. LC-Tec kan som en av ytterst få tillverkare, möjligen den enda, erbjuda ett liknande varierbart ND-filter som det Sony har i sina kameror. Då andra kameraföretag inte vill vara sämre än Sony har vårt PolarView®-filter rönt mycket stor uppmärksamhet och på vår kundlista finns de flesta av världens ledande kameratillverkare. Under kommande år finns goda förutsättningar för betydande tillväxt genom ökade leveransvolymer inom de två prioriterade affärsområdena Kamera och Smarta glasögon. Redan nu får vi indikationer på att vårt PolarView®-filter kan komma att implementeras in i flera modeller. Vår FoU-avdelning kommer att utöka vårt produktutbud så att vi kan erbjuda nya fördelaktiga lösningar till befintliga och potentiella kunder. Vår strategi är att hålla högt tempo i processen från utveckling till produktlansering för att skapa tillväxt och lönsamhet inom en inte alltför avlägsen framtid.

I mitten på november tillträdde jag som ny VD på LC-Tec. Företaget har engagerade och kompetenta medarbetare som arbetar synnerligen hårt och resultatinriktat. LC-Tecs strategi har varit, och kommer under min ledning fortsatt vara, att erbjuda och konkurrera med egenutvecklade produkter med bästa prestanda och unik funktionalitet. Jag har blivit varmt välkomnad och vill rikta ett stort tack till företaget. Jag ser verkligen fram emot vår tillväxtresa tillsammans.

Paula Bergman, VD

Årsstämma och årsredovisning

LC-Tecs årsstämma kommer att äga rum den 11 maj 2022 kl. 12:00 i bolagets lokaler på Tunavägen 281, Borlänge. Årsredovisning och revisionsberättelse beräknas att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.lc-tec.se, senast från och med den 27 april 2022.

Rapporttillfällen

För verksamhetsåret 2022 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

 • Tremånadersrapport: 11 maj, 2022.
 • Halvårsrapport: 23 augusti, 2022.
 • Niomånadersrapport: 28 oktober, 2022.
 • Bokslutskommuniké: 24 februari, 2023.
 • Årsredovisning: 26 april, 2023.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons (VD) försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022 kl. 8:30 CET.

Kontaktuppgifter

LC-Tec Holding AB

Tunavägen 281

781 73 Borlänge

Web: www.lc-tec.se

Email: [email protected]

Tel: 0243-79 40 70

Paula Bergman

VD

Tel: 0243-79 40 75

Ingvar Andersson

Styrelseordförande

Tel: 070-511 46 27

LC-Tec - Verksamheten i korthet

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371