REGMAR

LC-Tec Holding AB publicerar bokslutskommuniké för 2020

Fjärde kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,0 Mkr (7,7 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,9 Mkr (0,1 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -2,0 Mkr (0,1 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,11 kr (0,01 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,8 Mkr (4,7 Mkr).

Helåret i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 17,3 Mkr (21,4 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,4 Mkr (-0,9 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -3,4 Mkr (-2,9 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,20 kr (-0,17 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,7 Mkr (0,7 Mkr).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2020.

Väsentliga händelser under året

 • Den totala nettoomsättningen uppgick till 17,3 Mkr, vilket är en minskning med 4,1 Mkr jämfört med 2019. Minskningen inom enbart 3D-området uppgick till 4,3 Mkr. Mer glädjande är att tillväxt inom det prioriterade affärsområdet Kamera kunde konstateras, samtidigt som försäljningen inom Smarta glasögon kunde bibehållas på 2019 års goda nivå. Rörelseresultatet uppgick till -3,4 Mkr, att jämföra med -0,5 Mkr för 2019.

 • Coronapandemin påverkade LC-Tec under 2020, främst genom minskad försäljning inom 3D-området. Även försäljningen av produkter till displayer och lasersvetsmikroskop drabbades negativt. Osäkerheten till följd av effekterna av Coronoapandemin är i nuläget stor, men produktion, leveranser och etablerade kundkontakter kunde under året upprätthållas på ett acceptabelt sätt. Däremot medförde reserestriktioner och inställda mässor till viss del svårigheter att skaffa nya kunder. Vidare meddelade vissa kunder senareläggning av produktionsstart av planerade nya produkter innehållande LC-Tecs optiska komponenter.

 • Det prioriterade affärsområdet Kamera fortsatte att utvecklas väl under året. Bl.a. erhölls en order på motsvarande ca 1,4 Mkr från en kinesisk kameratillverkare. Det var den största ordern hittills inom detta område och avsåg LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView® som av kunden integreras i exklusiva videokameror för främst filmindustrin. Dessutom skedde regelbundna leveranser till flera ledande kameratillverkare. PolarView®-filtret har under de senaste åren rönt mycket stor uppmärksamhet och så gott som samtliga av världens kameraföretag har nu prover för utvärdering. Tillväxtspotentialen inom detta område bedöms som mycket god.

 • Affärsområdet Smarta glasögon är LC-Tecs nästa tillväxtområde och under året kunde resultatet av flera års utveckling konstateras. LC-Tec har under flera år arbetat med en större kund som utvecklar AR-glasögon och som under 2019 lade en order på motsvarande 14 Mkr avseende produktoptimering och kvalificering. En mängd leveranser inom denna order skedde under 2020. Dock meddelade kunden förseningar samt viss strategisk omprioritering. Förändringen innebar att slutleveransen försköts från planerade april 2021 till slutet av samma år. Samarbetet bedöms fortsatt potentiellt kunna leda till framtida leveransmöjligheter. Vidare erhölls en volymorder på motsvarande ca 1,3 Mkr avseende en av LC-Tecs optiska slutare från en ny kund.

 • Den svenska statliga förvaltningsmyndigheten Vinnova, med uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem, beviljade under 2019 LC-Tec bidrag till ett projekt avseende utveckling av ett flytande kristallbaserat gråskalefilter för AR-glasögon. Vinnova bedömde att projektet bygger på en innovation med stor potential och att LC-Tecs resurser i form av tidigare erfarenheter, kompetens och utrustning ger goda förutsättningar att nå uppsatta mål. Projektet slutfördes under slutet av 2020 och har stärkt LC-Tecs långsiktiga konkurrenskraft inom affärsområdet Smarta glasögon.

 • Inom affärsområdet 3D kunde LC-Tec tillsammans med samarbetspartnern Lightspeed Design, Inc. (USA) konstatera att försäljningen av polarisationsmodulatorn PolarSpeed® på den internationella biografmarknaden minskade avsevärt jämför med föregående års. Detta till direkt följd av Coronapandemin, men även till följd av den patenttvist Lightspeed är indragen i. Lightspeed är i nuläget förhindrade att sälja vissa av sina produkter innehållande LC-Tecs komponenter i Tyskland. Lightspeed har bemött förbudet och förväntar sig att det upphävs. Det är dock oklart när det kan ske, varför försäljningen drabbas, inte bara i Tyskland utan även på andra geografiska marknader. Det råder ännu oklarhet om när rättsprocessen kan komma att avslutas. De system som levererades under året gick främst till distributörer i Asien, Europa och Mellanöstern.

 • Under året genomfördes en betydande organisationsförändring. Tidigare produktionschef Britta Backlund tillträdde en nyinrättad tjänst som ansvarig för prototyptillverkning och produktionsanpassning av nya produkter. Ansvarsuppdelningen av specificerade och nya produkter bedöm vara en förutsättning för att kunna hantera ökade produktionsvolymer. I samband med omorganisationen anställdes Robin Diegnér som ny produktionschef. Alexander Vigander, med stor erfarenhet av kundnära utveckling, anställdes som ny forsknings- och utvecklingschef.

 • För att klara större ordervolymer, främst inom affärsområdet Kamera, gjordes i slutet av 2020 en maskininvestering på motsvarande 1,1 Mkr. Maskinen förväntas öka produktionskapaciteten samtidigt som tillverkningskostnaden sänks och den beräknas vara i drift under första kvartalet 2021.

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • En viktig kund inom kameraområdet har meddelat försenad produktionsstart av en ny kamera planerad att innehålla LC-Tecs PolarView®-filter. Detta innebär att volymökningen inom detta affärsområde kommer att ta längre tid än vad som ursprungligen var planerat för. Förseningen bedöms inte ha något med LC-Tecs produkt eller leveransförmåga att göra.

 • Orderingången inom 3D-området fortsätter att ligga på mycket låga nivåer till följd av Coronapandemin.

VD-ord

Då är det dags att summera 2020. Liksom som så många andra påverkades vi av Coronapandemin. Mest tydligt genom minskad försäljning inom 3D-området. Då biografer tvingats reducera antalet besökare eller stänga ner helt har deras möjligheter att investera i ny utrustning försämrats. Vår omsättning inom detta område minskade med 4,3 Mkr, vilket är mer än den totala minskningen på 4,1 Mkr. Resultatmässigt lyckades hålla i hyggligt under årets tre första kvartal, men ett sämre fjärde kvartal gjorde att rörelseresultatet hamnade på -3,4 Mkr.

Mer glädjande är att de prioriterade affärsområdena Kamera och Smarta glasögon utvecklas på ett bra sätt och att vår långsiktiga satsning på organisk tillväxt genom ökad försäljning av nya produkter inom nya områden börjar ge resultat. Höjdpunkten var en order på vårt PolarView®-filter värd 1,4 Mkr från en kinesisk tillverkare av proffskameror. Vi arbetar dessutom med optimering och prototypleveranser till tre stora kameraföretag som alla planerar att lansera produkter innehållande vårt filter. Tyvärr meddelade en av dem nyligen en rejäl försening av produktionsstart, troligt med anledning av pandemin.

Under året inleddes också volymleveranser till en ny kund som tillverkar smarta glasögon. Sammanlagt uppgick intäkterna från denna kund till 1,9 Mkr och vi har indikationer på större volymer för 2021. Första kontakten med denna kunds knöts i början av 2018. 2,5 år till produktionsstart är ändå förhållandevis kort tid jämfört med många andra kunder. Det gäller att ha både tålamod och uthållighet i denna bransch. Vi har också jobbat vidare med den större kund som utvecklar AR-glasögon och som under 2019 lade en 14 Mkr-order.

I början av året genomförde vi en större organisationsförändring. Tidigare produktionschef Britta Backlund, som har varit på företaget i över 20 år, tillträdde en nyinrättad tjänst som ansvarig för prototyptillverkning och produktionsanpassning av nya produkter.

Vi har också gjort en offensiv investering i ny produktionsutrustning. I skrivande stund är en maskin för ca 1,1 Mkr på väg från Singapore. Det är med spänning vi ser fram emot att köra igång den och flera kamerakunder väntar på prover tillverkade med denna nya process.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack för året som gått till alla nya och gamla anställda som dagligen utmanar och motiverar mig och bidrar till att det är en glädje att gå till jobbet. Det är tillsammans som vi ska klara av utmaningarna som ligger framför oss!

Jesper Osterman

VD

Årsstämma och årsredovisning

LC-Tecs årsstämma kommer att äga rum den 12 maj 2021 kl. 12.00 i bolagets lokaler på Tunavägen 281, Borlänge. Årsredovisning och revisionsberättelse beräknas att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.lc-tec.se, senast från och med den 27 april 2021.

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2021 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

 • Tremånadersrapport: 12 maj, 2021.
 • Halvårsrapport: 24 augusti, 2021.
 • Niomånadersrapport: 21 oktober, 2021.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons (VD) försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 kl. 8:30 CET.

Kontaktuppgifter

LC-Tec Holding AB

Tunavägen 281

781 73 Borlänge

Web: www.lc-tec.se

Email: [email protected]

Tel: 0243-79 40 70

Jesper Osterman

VD

Tel: 073-981 13 79

Ingvar Andersson

Styrelseordförande

Tel: 070-511 46 27

LC-Tec - Verksamheten i korthet

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371