Bokslutskommuniké januari - december 2018

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,9 Mkr (5,5 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 0,0 Mkr (0,6 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 0,0 Mkr (0,7 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,7 Mkr (-1,1 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,00 kr (0,04 kr).

Januari - december

 • Nettoomsättningen uppgick till 21,5 Mkr (16,6 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 2,8 Mkr (0,1 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 2,8 Mkr (3,4 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3,4 Mkr (-2,0 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,12 kr (0,07 kr).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018.

Året 2018 i sammandrag

 • Tack vare god försäljning, främst inom produktområdena 3D och Smarta glasögon, uppgick nettoomsättningen till 21,5 Mkr under 2018, vilket motsvarar en ökning med 30% jämfört med föregående år. Sett över den senaste tvåårsperioden har omsättningen mer än fördubblats. Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 2,8 Mkr under 2018, vilket var en kraftig ökning jämfört med föregående år.
 • Inom produktområdet 3D kunde LC-Tec tillsammans med samarbetspartnern Lightspeed Design, Inc. (USA) konstatera att försäljningen av polarisationsmodulatorn PolarSpeed® på den internationella biografmarkanden var god och i nivå med föregående års. De flesta systemen levererades till distributörer i Asien, Europa och Mellanöstern. Noterbart är att större leveranser även skedde till icke-biografapplikationer. Det totala antalet installerade 3D-system passerade under året 3 000 stycken.
 • LC-Tec och Lightspeed tecknade i april ett nytt flerårigt exklusivt distributionsavtal som innebär att LC-Tecs patenterade PolarSpeed®-teknik fortsatt kommer att användas i polarisationsmodulatorn DepthQ®.
 • För att förbättra möjligheterna till ökad försäljning inom produktområdet Kamera har intensiv produktutveckling av LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView® bedrivits under året. Dialoger med potentiella nya kunder, framförallt tillverkare av professionella kameror och kameratillbehör, har upprättats. Ett av dessa företag lade i slutet av året en beställning på skräddarsydda prototyper.
 • Området Smarta glasögon, innehållande bl.a. dimbara solglasögon och s.k. AR-glasögon (eng. "Augmented Reality", "förstärkt verklighet"), är LC-Tecs tredje prioriterade produktområde. Ett flertal tillverkare av AR-glasögon har under året utvärderat LC-Tecs PolarView®-filter med goda resultat. Detta har lett till ökade leveransvolymer av skräddarsydda prototyper och ett mer omfattande samarbete med en av aktörerna har inletts.
 • LC-Tec tecknade i augusti ett ramavtal gällande utveckling av en produkt relaterad till bolagets kärnverksamhet. Avtalet bedöms potentiellt kunna leda till framtida leveransmöjligheter.

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2019 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

 • Tremånadersrapport: 14 maj, 2019.
 • Halvårsrapport: 27 augusti, 2019.
 • Niomånadersrapport: 25 oktober, 2019.

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27

Jesper Osterman
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 073-981 13 79

Mail: [email protected]

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons (VD) försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 8:30 CET.

Verksamheten - LC-Tec i korthet

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, switchbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371