Bokslutskommuniké januari - december 2017

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,5 Mkr (2,5 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 0,7 Mkr (-1,2 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,1 Mkr (0,4 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,04 kr (-0,07 kr).

  Januari - december

 • Nettoomsättningen uppgick till 16,6 Mkr (10,0 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 3,4 Mkr (1,3 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,1 Mkr (-2,8 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,07 kr (0,07 kr).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017. 

Året 2017 i sammandrag

 • Tack vare god försäljning, främst inom produktområdena 3D och Kamera, uppgick nettoomsättningen till 16,6 Mkr under 2017, vilket motsvarar en ökning med 66% jämfört med föregående år. Detta medförde även ett positivt rörelseresultat.
 • Inom produktområdet 3D kunde LC-Tec tillsammans med samarbetspartnern Lightspeed Design, Inc. (USA) konstatera att försäljningen av polarisationsmodulatorn PolarSpeed® på den internationella biografmarkanden var högre än föregående års. Även andelen enheter av det ljuseffektivare 3D-systemet DepthQ® CineBrightTM var högre. Noterbart är att system levererades till nya kunder i Korea och Sydamerika.
 • Arbetet inom produktområdet Kamera fokuserades mot delområdet ND-filter. I januari levererades den första volymordern av LC-Tecs nyutvecklade och patenterade ND-filter PolarView®. Leveransen gick till samarbetspartnern Aputure (Kina) som i sin tur integrerar filtret i en innovativ linsadapter för videokameror. Produkten blev den första i sitt slag på marknaden och erhöll goda recensioner. Då efterfrågan efter lanseringen var stor lade Aputure i april en större order som levererades under året. Dessutom erhölls en mindre order från en annan kund som tidigare under året utvärderade prover av PolarView®-filtret.
 • Området Smarta glasögon, innehållande bl.a. dimbara solglasögon och s.k. AR-glasögon (eng. "Augmented Reality", "förstärkt verklighet"), är i tillägg till 3D och Kamera LC-Tecs tredje prioriterade produktområde. LC-Tec och SKUGGA Technology AB demonstrerade prototyper av nästa generations automatiskt dimbara solglasögon vid AWE-mässan, världens största AR+VR-evenemang, i Santa Clara (USA) i juni. Under tredje kvartalet utvärderade ett flertal tillverkare av AR-glasögon LC-Tecs PolarView®-filter med gott resultat och under fjärde kvartalet levererades en order av skräddarsydda prototyper till en av dessa aktörer.
 • LC-Tec tecknade i december ett flerårigt avtal med den sedan tidigare identifierade samarbetspartnern och leverantören av varierbara filter baserade på plastsubstrat. Avtalet är en viktig del inom LC-Tecs satsning på produktområdet Smarta glasögon då det säkerställer hög leveranskapacitet av LC-Tecs patenterade och patentsökta PolarView®-filter.
 • LC-Tec Holding ABs dotterbolag LC-Tec Displays AB tecknade under andra kvartalet avtal om att förvärva andelar i ett kommanditbolag. Bolaget var vilande, och kommer att likvideras. Affären slutfördes under början av fjärde kvartalet och medförde som planerat ett tillskott av likvida medel om 3,3 Mkr. Resultatmässigt bokfördes affären under andra kvartalet, och den gav finansiella intäkter om 3,3 Mkr, och belastades med skatt om 2,3 Mkr genom reducerad uppskjuten skattefordran.
 • Som tidigare kommunicerats avyttrade under 2015 LC-Tec Holding AB dotterbolaget LightSpace Inc. för en engångssumma, men med skyldighet för köparen att betala royalty från framtida försäljning av produkter baserade på de patent som LightSpace Inc. äger. Köparen har haft rätt att betala en ytterligare engångssumma istället för kommande royalty. Köparen utnyttjade under slutet av december 2017 denna möjlighet. LC-Tec tillfördes 125 000 EUR under 2017 som ett resultat av denna affär. Resultattillskottet är lika stort som det erhållna beloppet. 

Rapporttillfällen
Under verksamhetsåret 2018 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

 • Tremånadersrapport: 15 maj, 2018.
 • Halvårsrapport: 23 augusti, 2018.
 • Niomånadersrapport: 26 oktober, 2018. 

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27

Jesper Osterman VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 073-981 13 79

Mail: [email protected] 

Verksamheten - LC-Tec i korthet

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC- baserade produkter, inkluderande optiska slutare, switchbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371