Bokslutskommuniké januari - december 2016

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,5 Mkr (2,5 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -1,2 Mkr (0,3 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,4 Mkr (-0,9 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,07 kr (0,02 kr).

Januari - december

 • Nettoomsättningen uppgick till 10,0 Mkr (10,8 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 1,3 Mkr (-0,4 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,8 Mkr (-1,3 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,07 kr (-0,02 kr).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2016.

Året 2016 i sammandrag

 • Inom produktområdet 3D kunde LC-Tec tillsammans med samarbetspartnern Lightspeed Design, Inc. (USA) konstatera att försäljningen av polarisationsmodulatorn PolarSpeed® på den internationella biografmarkanden var i nivå med föregående års. Detta trots viss marknadsmättnad och ökad konkurrens. Leveranserna inkluderade enheter av det ljuseffektivare 3D-systemet DepthQ® CineBright™.
 • Lightspeed beviljades under året ett amerikanskt patent för DepthQ® CineBright™, vilket enligt Lightspeed kommer att förbättra förutsättningarna för försäljning på den amerikanska marknaden.
 • Arbetet inom produktområdet kamera fokuserades främst mot delområdet ND-filter. Det tidigare kommunicerade samarbetet med Genus (Hongkong) avbröts till förmån för samarbete med kameratillbehörstillverkaren Aputure (Kina). Prototyper av en innovativ linsadapter innehållande LC-Tecs ND-filter PolarView® demonstrerades vid flera relevanta branschmässor. Produkten kommer att bli den första i sitt slag på marknaden och lansering via Aputure beräknas ske under våren 2017.
 • Området Smarta glasögon, innehållande bl.a. dimbara solglasögon och s.k. AR-glasögon (eng. "Augmented Reality", "förstärkt verklighet"), identifierades som ett nytt prioriterat produktområde och filter-prototyper levererades i slutet av året till ett flertal potentiella kunder.
 • LC-Tec erhöll under tredje kvartalet en order på ett större utvecklingsprojekt. Projektet avser förbättring av prestandan hos en produkt relaterad till bolagets kärnverksamhet. Ordern är värd motsvarande cirka 1,7 MSEK och slutleverans beräknas ske under Q2 2017. Projektet kan potentiellt leda till framtida leveranser.
 • LC-Tec avyttrade det vilande dotterbolaget LightSpace Technologies AB. Transaktionen innebar såväl en positiv resultateffekt (4,1 Mkr) som ett tillskott av likvida medel (3,2 Mkr) under Q1 2016.

Årsstämma
LC-Tecs årsstämma kommer att äga rum den 10 maj kl. 9.00 i bolagets lokaler på Tunavägen 281, Borlänge.

Rapporttillfällen
Under verksamhetsåret 2017 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

 • Tremånadersrapport: 10 maj, 2017
 • Halvårsrapport: 25 augusti, 2017
 • Niomånadersrapport: 27 oktober, 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27

Jesper Osterman
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 073-981 13 79

Ann-Sofie Bülund
Ekonomichef
LC-Tec Holding AB
Tel: 0243-79 40 85

Mail: [email protected]

Verksamheten - LC-Tec i korthet
LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, switchbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371