REG

Rättelse: LC-Tec Holding AB offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2022

Rättelsen avser att uttalandet från revisor inte var bilagt i pressmeddelandet som publicerades 2022-04-27 klockan 09:59.

LC-Tec Holding ABs årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.lc-tec.se.

Vid jämförelse med den bokslutskommuniké som publicerades den 24 februari 2023 har följande justeringar genomförts i årsredovisningen:

  • Den sedan tidigare aktiverade skattefordran om 4,4 MSEK har av försiktighetsskäl skrivits ned till noll. Koncernens resultat påverkas i motsvarande omfattning.
  • Viss del av koncernens nettoomsättning för bokföringsåret 2022 har i samband med upprättandet av årsredovisningen klassificerats om till Övriga rörelseintäkter. Totala intäkter är oförändrade.
  • Vissa poster i kassflödesanalysen har omklassificerats. Årets kassaflöde är oförändrat.

I revisionsberättelsen gällande väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift, vill revisor vill fästa uppmärksamhet på upplysningen i förvaltningsberättelsen under avsnittet "Framtida finansiering" där det framgår att bolaget för 2022 redovisar ett negativt kassaflöde och resultat, utifrån tillgänglig likviditet på balansdagen så behöver bolaget kapitaltillskott för att finansiera den fortsatta verksamheten.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson

Styrelseordförande

LC-Tec Holding AB

Tel: 070-511 46 27

Olle Westblom

VD

LC-Tec Holding AB

Tel: 073-0243 033

Mail: [email protected]

Detta är LC-Tec

LC-Tec är ett teknikföretag specialiserat på optiska komponenter baserade på flytande kristallteknologi (LC). Beläget i Borlänge, Sverige, har LC-Tec över 30 års erfarenhet av att designa och tillverka ett brett utbud av LC-baserade produkter, inklusive optiska slutare, variabla ND-filter, polarisationsmodulatorer, variabla retardrar och informationsdisplayer.

Med anläggningar som rymmer avancerade elektrooptiska laboratorier samt en modern tillverkningslinje för passiv matris LCD-skärmar, är LC-Tec en one-stop-shop som täcker hela spannet från tidig FoU till volymtillverkning. LC-Tecs aktier handlas på NGM Nordic SME.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371