REGMAR

Krona Public Real Estate AB (publ) har ingått villkorat avtal om förvärv av fastighetsägande bolag för 100 MSEK samt beslutat om att avstå från förvärv av bostadsfastigheter

Krona Public Real Estate AB (publ) ("Krona") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i JS Utveckling AB ("Fastighetsbolaget") som genom dotterbolag är lagfaren ägare till fastigheterna Södertälje Lastaren 2, 6 och 7 (gemensamt "Fastigheterna").

Säljare i affären är Stenhus Förvaltning Stockholm AB och JSR Utveckling 1 AB.  Förvärvet är en del av den närståendetransaktion som tidigare kommunicerats och som godkändes på Bolagets årsstämma den 2 april 2024 ("Årsstämman").

Aktierna i Fastighetsbolaget förvärvas för en köpeskilling som baseras på ett överenskommet sammanlagt värde på Fastigheterna om 100,0 Mkr. De fastighetsägande bolagen har en sammanlagd bankskuld om ca 36,1 MSEK ("Bankskulden"). Överlåtelsen är villkorad av att Krona kan överta eller refinansiera Bankskulden på tillträdesdagen.

Köpeskillingen för aktierna i Fastighetsbolaget ska, i enlighet med Årsstämmans beslut, uteslutande betalas i nyemitterade aktier i Krona. Aktierna ska emitteras till en teckningskurs som motsvarar 54,0 kronor per Krona-aktie. Överlåtelsen är villkorad av erforderligt beslut om apportemission i Krona.

Tillträde ska ske den 5 juli 2024 eller det senare datum som villkoren uppfylls.

Utöver att ingå avtal om förvärv av Fastighetsbolaget meddelas att Krona och Nischer Properties AB (publ) har kommit överens om att avbryta förhandlingarna om överlåtelse av Nischers bostadsfastigheter till Krona. Även denna transaktion utgjorde en närståendetransaktion som godkändes vid Årsstämman enligt vad som tidigare har kommunicerats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Hegstad, vd, Krona Public Real Estate AB
Telefon: +47 47 64 46 69
[email protected]

Krona Public Real Estate AB i korthet

Krona Public Real Estate AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559298-1707, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en samhällsfastighetsportfölj i Kongsberg kommun i sydöstra Norge. Över 60 % av portföljens totala yta och över 90 % av portföljens totala intäkter är hänförliga till fastigheten Krona som är staden Kongsbergs akademiska och kulturella centrum. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan 31 mars 2021.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Krona Public Real Estate AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2024, kl. 16:15 (CET).

För mer information gällande Krona Public Real Estate AB (publ), vänligen besök www.kronapublic.se och www.spotlightstockmarket.com


Om Krona Public Real Estate

Webbplats
www.kronapublic.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn KRONA ISIN-kod SE0015657895

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]