REGMAR

Kommuniké från årsstämma den 2 april 2024 i Krona Public Real Estate AB (publ)

Vid årsstämma den 2 april 2024 i Krona Public Real Estate AB (publ) fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om att tillgängliga vinstmedel balanseras i ny räkning.
  • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 1 januari 2023 - 31 december 2023.
  • Det beslutades om omval av Tomas Georgiadis, Nils Magnus Nilsson, Erik Borgblad och Christer Sundin samt nyval av Jan-Erik Eriksson till ordinarie ledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Tomas Georgiadis valdes till styrelsens ordförande.
  • Det beslutades om ett styrelsearvode om totalt 18 333 kr per månad för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 5 000 kronor per månad ska utgå till styrelsens ordförande och 3 333 kronor per månad till övriga ledamöter.
  • Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett auktoriserade revisorn Fredric Hävrén till huvudansvarig revisor.
  • Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bemyndigandet omfattar inte någon rätt för styrelsen att, med stöd av 13 kap. 1 § andra stycket 2 c aktiebolagslagen, bestämma att emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner ska rymmas inom aktiekapitalets gränser vid var tid gällande bolagsordning.

  • Stämman beslutade att avslå Närståendetransaktion I.
  • Stämman beslutade att godkänna Närståendetransaktion II.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Sven Hegstad, verkställande direktör

Krona Public Real Estate AB (publ)

+47 22 01 58 80

[email protected]

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt

Krona Public Real Estate AB (publ)

+46 8 402 51 05

[email protected]

Krona Public Real Estate AB i korthet

Krona Public Real Estate AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559298-1707, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en samhällsfastighetsportfölj i Kongsberg kommun i sydöstra Norge. Över 60 % av portföljens totala yta och över 90 % av portföljens totala intäkter är hänförliga till fastigheten Krona som är staden Kongsbergs akademiska och kulturella centrum. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 31 mars 2021.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Krona Public Real Estate AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2024.


Om Krona Public Real Estate

Webbplats
www.kronapublic.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn KRONA ISIN-kod SE0015657895

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]