Kallelse till årsstämma i Krona Public Real Estate

Aktieägarna i Krona Public Real Estate AB, org. nr 559298-1707, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 mars 2022 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

 • Dels vara införd i aktieboken onsdagen den 23 mars 2022,
 • Dels senast fredagen den 25 mars 2022 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Krona Public Real Estate AB, Att: Oskar Wigsén, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: [email protected]. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren är införd i aktieboken per den 23 mars 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 23 mars 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.kronapublic.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt vad som är föreskrivet i denna kallelse.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 4 484 100 aktier, motsvarande 4 484 100 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida www.kronapublic.se under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investor relations" och rubriken "Aktien").


Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller flera justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut angående:
 1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 2. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna.
 3. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 1. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
 2. Val av:
 1. Revisorer och eventuella revisionssuppleanter.
 1. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8 b)

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 473 736 477 kr utdelas ett belopp om 6,50 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 29 146 650 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter under året med fyra delbetalningar. Detta innebär att vid första och tredje delbetalning ska 1,63 kr per aktie betalas, således totalt 7 309 083 kr och vid andra och fjärde delbetalning ska 1,62 kr per aktie betalas, således totalt 7 264 242 kr. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli den 4 april 2022, 30 juni 2022, 30 september 2022 respektive 30 december 2022.


Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9 och 10)

Aktieägarna som representerar sammanlagt ca 9,5 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Anna Green Jensen vid Cederquist Advokatbyrå föreslås väljas till ordförande vid årsstämman (ärende 2).
 • Styrelsearvode ska utgå med totalt 15 000 kr per månad för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 5 000 kr per månad ska utgå till styrelsens ordförande och 3 333 kr per månad ska utgå till var och en av övriga ledamöter (ärende 9).
 • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
 • Antalet styrelseledamöter ska vara fyra (ärende 10).
 • Föreslås omval av Gunnar Isaksson, Bernt Johansson, Börje Hed samt Olof Pergament till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Gunnar Isaksson föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 10).
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10).

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande finns tillgängliga senast från och med den 10 mars 2022 för bolagets aktieägare på bolagets adress, Krona Public Real Estate AB, c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, på bolagets webbplats www.kronapublic.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm februari 2022

Krona Public Real Estate AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Krona Public Real Estate AB

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected]

Oskar Wigsén, vd, Krona Public Real Estate AB

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 82

[email protected]

Krona Public Real Estate AB i korthet

Krona Public Real Estate AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559298-1707, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en samhällsfastighetsportfölj i Kongsberg kommun i sydöstra Norge. Över 60 % av portföljens totala yta och över 90 % av portföljens totala intäkter är hänförliga till fastigheten Krona som är staden Kongsbergs akademiska och kulturella centrum. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 31 mars 2021.


Om Krona Public Real Estate

Webbplats
www.kronapublic.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn KRONA ISIN-kod SE0015657895

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]