Valberedningens förslag inför årsstämman 2022 i KlaraBo Sverige AB

Valberedningen i KlaraBo Sverige AB ("Bolaget") har inför årsstämman 2022 bestått av (i) Roland Schylit, utsedd av Anders Pettersson med bolag, (ii) Kent Söderström, utsedd av Investment AB Spiltan med bolag och (iii) Mats Johansson, utsedd på eget mandat. Ordförande i valberedningen har varit Roland Schylit.

Valberedningen i Bolaget har nu lagt fram sina förslag inför årsstämman 2022. Nedan följer en sammanfattning av förslagen. Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande kommer att publiceras på Bolagets webbplats i anslutning till att kallelse utfärdas.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Vid beredningen av sitt förslag till styrelse har valberedningen tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beaktat de krav på sammansättning som följer av bl.a. Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen anser att förslaget ger en styrelse med mångsidighet och bredd samt en relevant kompetens och erfarenhet med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen föreslår därför omval av samtliga ledamöter, dvs. Lennart Sten, Anders Pettersson, Lulu Gylleneiden, Mats Johansson, Joacim Sjöberg, Sophia Mattsson-Linnala, Per Håkan Börjesson samt Håkan Sandberg. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Lennart Sten.

Aktieägares förslag till årsstämman 2022

En aktieägare som vill lämna förslag till årsstämman eller få ett särskilt ärende behandlat därvid ska skicka in en skriftlig begäran per post till adressen KlaraBo Sverige AB, Att: CFO, Hyllie Stationstorg 2, 215 32, Malmö, eller per e-post till adressen [email protected]. Sista dagen för aktieägare att lämna in förslag till stämman är den 15 mars 2022.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61