Stark balansräkning skapar förvärvsutrymme inför fortsatt expansion

KlaraBo har amorterat drygt 360 Mkr på utestående säljarreverser, vilket motsvarar cirka 9 procent av bolagets totala lånestock per utgången av tredje kvartalet. Genom att minska skuldsättningen, inte minst på säljarreverser som har högre lånemarginal än traditionell bankfinansiering, stärker bolaget sina möjligheter att vara fortsatt aktivt på förvärvsmarknaden, såväl avseende befintliga bostadsbestånd som marktillgångar.

Amorteringen innebär att bolagets räntekostnader minskar med knappt 13 Mkr eller 16 procent på årsbasis. Belåningsgraden sjunker därmed till 43 procent, baserat på bolagets finansiella ställning vid utgången av tredje kvartalet och inklusive det kapital som tillkom i samband med förra veckans spridningsemission.

"Räntetäckningsgraden, räknat på 12 månader framåt, överstiger 3 gånger efter amorteringen. Med en stärkt balansräkning och förbättrad intjäningsförmåga skapas ett ökat förvärvs- och investeringsutrymme framåt. Amorteringen är också helt i linje med de planer som vi kommunicerade i samband med vår börsnotering", säger Andreas Morfiadakis, VD för KlaraBo.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected] 
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61