KlaraBo inleder återköp av egna aktier

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 maj 2022 har styrelsen för KlaraBo Sverige AB beslutat att påbörja återköpsprogram av egna aktier. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma.

På stämman bemyndigades styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Aktierna kommer att förvärvas på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid varje förvärvstillfälle registrerade kursintervallet, det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Återköpsprogrammet ger ökade möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur från tid till annan. Bland annat ges möjlighet att kunna överlåta aktier som likvid i samband med eventuella förvärv.

KlaraBo Sverige AB (publ) innehar för närvarande inga egna stamaktier av serie A eller stamaktier av serie B.

Malmö den 23 maj 2022

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
+46 76 133 16 61

Denna information är sådan information som KlaraBo Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj kl. 20:00 CEST.

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61