REG

KlaraBo fortsätter återköp av egna aktier

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 maj 2023 har styrelsen för KlaraBo Sverige AB beslutat att fortsätta sitt återköpsprogram av egna aktier till ett belopp om maximalt 30 miljoner kronor under kalenderåret 2024.

Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma, och fortsatta återköp efter årsstämman 2024 förutsätter att stämman på nytt bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av aktier i bolaget.

Vidare får förvärv ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Aktierna kommer att förvärvas på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid varje förvärvstillfälle registrerade kursintervallet, det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Återköpsprogrammet ger ökade möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur från tid till annan. Bland annat ges även möjlighet att kunna överlåta aktier som likvid i samband med eventuella förvärv.

KlaraBo Sverige AB innehar sedan tidigare 721 497 egna stamaktier av serie B.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61