REGMAR

Q2 Delårsrapport januari-juni 2023

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2023

April - Juni

  • Intäkterna för kvartalet uppgick till 149,7 mkr (120,3), en ökning med 24,4 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
  • Koncernens driftnetto uppgick till 95,7 mkr (66,4), motsvarande en ökning med 44,1 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
  • Kvartalets förvaltningsresultat uppgick till 40,3 mkr (20,4), en ökning med 97,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
  • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till -113,7 mkr (21,5) och för derivat till 35,4 mkr (21,7).
  • Kvartalets resultat uppgick till -34,5 mkr (38,4), motsvarande -0,26 kr per aktie (0,29).
  • Belåningsgraden uppgick per 30 juni till 51,7 procent (43,1). Bolaget finansieras endast med bankbelåning.

Väsentliga händelser  

  • Tecknat ett femårigt hyresavtal omfattande 500 kvm anpassat för förskoleverksamhet med Renässans Akademin. Hyresvärdet uppgår årligen till 0,8 Mkr.
  • Förlängt låneavtal med en nordisk bank om drygt 500 mkr med förfall i tredje kvartalet hösten 2027 till en marginal som understiger bolagets genomsnittliga marginal.             
  • Förlängt räntebindningstiden på skuldportföljen med drygt ett år till 4,1 år per den 30 juni med en säkringsgrad om knappt 80 procent.

Ur Andreas Morfiadakis VD-ord

Trots en turbulent och utmanande omvärld fortsätter KlaraBo att ha en god intjäning och stabila förvaltningsresultat delvis till följd av årets hyresförhandlingar. Dessa förhandlingar ledde till hyreshöjningar med i genomsnitt 4,5 procent i vårt bestånd med i princip full effekt från första april. Tillsammans med betydligt lägre driftkostnader än under det säsongsmässigt tunga första kvartalet ökade vårt driftnetto sekventiellt med över 40 procent, och förvaltningsresultatet steg från 15 till 40 mkr under kvartalet. Det är glädjande att även uthyrningsgraden håller sig på en stabil och hög nivå samtidigt som vi fortsätter hålla en hög renoveringstakt.

Utsikter

Det underliggande behovet av bostäder i Sverige, inte minst hyresrätter, är stort och det finns en fortsatt hög efterfrågan. Det gäller i synnerhet bostäder med rimliga hyror givet ett mer utmanande ekonomiskt läge för många hushåll. Med vårt fokus på attraktiva orter med långsiktigt god efterfrågan på bostäder inom svenska tillväxtregioner har vi en bred geografisk närvaro och kan agera där affärs-möjligheter dyker upp. Jag är övertygad om att det är långsiktigt klokt att investera i, men med försiktighet, och äga hyresfastigheter och genom detta vara en del av samhällsutvecklingen såväl på regional som nationell nivå.

Telefonkonferens och webcast

KlaraBos VD Andreas Morfiadakis och CFO Jonas Rosengren kommer att presentera delårsrapporten samt svara på frågor vid en webbsänd presentation och telefonkonferens i dag kl. 09:00. Presentationen hålls på svenska.

Länk till webcasten nedan. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

https://ir.financialhearings.com/klarabo-q2-2023

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200825

Presentationen och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga på www.klarabo.se efter telekonferensen.

Denna information är sådan information som KlaraBo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2023 klockan 08.00 CEST.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61