Delårsrapport januari - juni 2022

"Hög soliditet, uteslutande bankfinansiering, stabila kassaflöden och låg vakansrisk särskiljer KlaraBo"
Andreas Morfiadakis, VD

April - juni

 • Intäkterna för kvartalet uppgår till 120,3 mkr (60,9), en ökning med 98 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Koncernens driftnetto uppgår till 66,4 mkr (31,7), motsvarande en ökning med 109 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Kvartalets förvaltningsresultat uppgår till 20,4 mkr (10,2) en ökning med 100 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgår till 21,5 mkr (202,9) och för derivat till 21,7 mkr (1,5).
 • Kvartalets resultat uppgår till 38,4 mkr (164,4), motsvarande 0,29 kr per aktie (3,37).
 • Belåningsgraden uppgår per 30 juni till 43,1 procent.

Januari - juni

 • Intäkterna uppgår för perioden till 239 mkr (117,0), en ökning med 104 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Koncernens driftnetto uppgår för perioden till 125,8 mkr (57,4).
 • Förvaltningsresultatet uppgår till 50,6 mkr (18,6), en ökning med 172 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgår till 190,7 mkr (273,4) och för derivat till 61,5 mkr (5,2).
 • Periodens resultat uppgår till 226,9 mkr (230,0), motsvarande 1,72 kr per aktie (4,28).
 • Substansvärde per aktie uppgår till 35,67 kr (29,21) vilket är en ökning med 22 procent jämfört med föregående år

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Tillträde av 37 förvärvade hyreslägenheter i Västervik.

VD Andreas Morfiadakis har ordet

Under andra kvartalet ökade hyresintäkterna med 98 procent till 120,3 mkr (60,9), jämfört med motsvarande kvartal 2021. Liksom föregående kvartal är ökningen främst driven av värdehöjande åtgärder, färdigställd nyproduktion samt förvärv. Förvaltningsresultatet steg med 100 procent till 20,4 mkr (10,2).

I slutet av april tecknade vi låneavtal till en lånemarginal om knappt 1,6 procent för 1,5 mdkr avseende existerande banklån. Totalt har vi en genomsnittlig lånemarginal om knappt 1,7 procent och en kreditbindningstid på 2,9 år. Vi har även använt positivt övervärde i en befintlig ränteswap för att teckna en 10-årig swap för att på så sätt utöka vår räntebindningstid som nu ligger på 2,5 år. Vår belåningsgrad ligger på låga 43,1 procent och vi har reellt sett inga vakanser. Sammantaget innebär detta att vi kan agera utifrån en styrkeposition nu när intressanta förvärvstillfällen kommer att yppa sig.

Kvartalet har präglats av stigande inflation och stigande räntor som skapar osäkerhet i omvärlden, vilket bland annat påverkar fastighetssektorn. Fastighetsbolag som finansierat sig via obligationslån påverkas i betydligt högre grad av stigande marknadsräntor jämfört med bolag som KlaraBo som enbart har bankfinansiering. Generellt är bankfinansiering dessutom billigare än att gå via obligationsmarknaden.

Kassaflöde från bostadsfastigheter i Sverige är bland det säkraste som finns och det talar för att KlaraBo kommer att kunna finansiera sig via banksystemet även framöver. Bankernas marginaler tenderar att vara lägre för bostäder än för andra segment, något vi bedömer kommer vara fallet även framgent. Per den 30 juni hade vi 685 mkr i kassan. Dessutom har vi bindande lånelöften om ytterligare drygt 1,3 mdkr att användas för framtida investeringar och förvärv. Vi ser därmed inget behov av att finansiera oss via kapital- eller obligationsmarknaden inom överskådlig framtid vilket är en trygghet i dagens omvärld. Med cirka 5 600 hyreslägenheter i beståndet vilar KlaraBo på en solid grund och vi bedömer att efterfrågan på hyresrätter kommer att vara fortsatt stark.

Nyproduktionsmålet kvarstår men inga bindande byggkrav

Vårt mål att byggstarta 200 lägenheter i år kvarstår. Som en följd av den osäkerhet som råder på marknaden med bland annat ökade materialpriser och svårigheter för entreprenörer att förutse prisutvecklingen så räknar vi med en något lägre exploateringsvinst i nyproduktionsprojekten framgent. Viktigt att poängtera är att vi har utrymme för lägre exploateringsvinster då vi bygger för egen långsiktig förvaltning. Samtliga våra nyproduktionsavtal är flexibla vilket innebär att vi har full kontroll och kan säkerställa lönsamheten innan vi fattar beslut om eventuell byggstart. Vi kommer inte heller att ingå några bindande avtal om nyproduktion utan att lönsamheten är säkerställd först. I vår balansräkning finns endast marginella värden upptagna för projektportföljen och sammantaget innebär detta att det enbart finns begränsade finansiella risker inom vår projektverksamhet.

Renoveringar fortsätter stärka hyresintäkterna långsiktigt

De tre senaste kvartalen har vi i snitt renoverat drygt 70 lägenheter per kvartal vilket motsvarar drygt 280 lägenheter på rullande tolv månader. Detta innebär att den organiska tillväxten fortsätter och vi levererar enligt plan. Över tid bygger KlaraBo allt större värden baserat på denna affärsmodell som visat sig fungera väl i vår marknad.

I juni utökade vi vårt bestånd i Västervik och vi har gott hopp om att kunna fortsätta identifiera och genomföra förvärv med vår starka balansräkning.

Utsikter

Förutsättningarna i omvärlden har förändrats och vi står inför nya tider. Samtidigt är vårt bostadsbestånd fullt uthyrt, vi har stabila kassaflöden med en låg vakansrisk och vi har tillgång till kapital och bankfinansiering både på kort och lång sikt. Även om osäkerheten i omvärlden fortsatt är hög står KlaraBo starkt och vi är väl rustade för tuffare tider.

Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo

Telefonkonferens
VD Andreas Morfiadakis och CFO Jenny Appenrodt presenterar delårsrapporten vid en telefonkonferens den 13 juli kl. 09:00. Presentationen hålls på engelska.

Telefonnummer att ringa för att delta i telefonkonferensen: 08-505 163 86, pinkod 7014325#
För webbsändning av telefonkonferensen, gå in på: https://tv.streamfabriken.com/klarabo-q2-2022

Denna information är sådan information som KlaraBo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2022 klockan 08.00 CEST.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61