REGMAR

Delårsrapport 1 januari - 31 mars

Januari - mars

  • Intäkterna för kvartalet uppgår till 142,9 mkr (118,7), en ökning med 20,4 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
  • Koncernens driftnetto uppgår till 67,4 mkr (59,4), motsvarande en ökning med 13,5 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
  • Kvartalets förvaltningsresultat uppgår till 15,0 mkr (30,2), en minskning med 50,3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket främst förklaras av högre räntor.
  • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgår till -174,1 mkr (169,2) och för derivat till -41,6 mkr (39,8).
  • Kvartalets resultat uppgår till -160,6 mkr (188,6), motsvarande -1,22 kr per aktie (1,43).
  • Belåningsgraden uppgår per 31 mars till 51,2 procent, med endast bankbelåning.

Väsentliga händelser

  • Rekryterat Jonas Rosengren till posten som ny CFO. Jonas tillträder sin tjänst under andra kvartalet.
  • Tecknat en femårig avtalsförlängning omfattande cirka 850 kvm med Systembolaget i centrala Västervik. Hyresvärdet uppgår till cirka 1,8 mkr per år.
  • Förlängt räntebindningstiden på skuldportföljen med drygt ett år till att per 31 mars uppgå till 4,3 år med en säkringsgrad om knappt 80 procent.

Ur Andreas Morfiadakis VD-ord

"Under kvartalet fortsatte vi att begränsa riskerna och öka förutsägbarheten och stabiliteten i vår finansiering. Vår räntesäkringsgrad uppgår nu till knappt 80 procent medan räntebindningstiden förlängts med ytterligare cirka ett år till 4,3 år per den 31 mars.

I praktiken innebär kombinationen av vår räntesäkringsgrad och räntebindningstid en hög grad av förutsägbarhet de närmaste åren. Stigande räntor får därmed en klart begränsad påverkan jämfört med hos många andra aktörer. Fortsätter vi bara att förädla beståndet i enlighet med vår strategi så ser vi, tack vare den höga förutsägbarheten, att vår intjäningsförmåga per aktie successivt ökar."

Utsikter

Efter flera år av utmaningar inklusive pandemi och skenande inflation syns tecken på en stabilisering av inflationsdrivande faktorer som lägre energipriser och balans i försörjningsleden. Det kan med lite tålamod ses som de första stegen i en anpassning till nya förutsättningar, varför vi är övertygade om att hyresnivåer, energipriser med mera långsiktigt kommer att hitta nya jämviktslägen.

Att det framöver kan komma att uppstå intressanta förvärvsmöjligheter kombinerat med lite tålamod gör att jag sammantaget ser skäl till att vara mer optimistisk än branschen generellt hittills. Tills vidare fortsätter vi att - utifrån vår bevisade affärsmodell - skapa långsiktigt aktieägarvärde genom att återinvestera i vår fastighetsportfölj.

Telefonkonferens och webcast
KlaraBos VD Andreas Morfiadakis, CFO Jenny Appenrodt och hållbarhetschefen Kristin Lundmark kommer att presentera delårsrapporten samt svara på frågor vid en webbsänd presentation och telefonkonferens i dag kl. 10:00. Presentationen hålls på engelska.

Länk till webcasten nedan. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

https://ir.financialhearings.com/klarabo-q1-2023

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200700

Presentationen och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga på www.klarabo.se efter telekonferensen.

Denna information är sådan information som KlaraBo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2023 klockan 08.00 CET.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61