Delårsrapport januari - mars 2022

"Intjäningsförmågan ökade 4 procent och förlängda kreditavtal till attraktiva nivåer"
Andreas Morfiadakis, VD

Januari - mars

  • Intäkterna för kvartalet uppgår till 118,7 mkr (56,2), en ökning med 111 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
  • Koncernens driftnetto uppgår till 59,4 mkr (25,7), motsvarande en ökning på 131 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
  • Kvartalets förvaltningsresultat uppgår till 30,2 mkr (8,4), en ökning om 260 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
  • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgår till 169,2 mkr (70,5) och för derivat till 39,8 mkr (3,8).
  • Kvartalets resultat uppgår till 188,6 mkr (65,6), motsvarande 1,43 kr per aktie före utspädning (1,29).
  • Belåningsgraden uppgår per 31 mars till 42,8 procent.
  • Substansvärde (EPRA NRV) per aktie uppgår till 35,40 kr (25,64) vilket är en ökning med 38 procent jämfört med föregående år.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Tilldelats markanvisning av Malmö stad vid kvarteret Öster om mässan i Hyllie. Markanvisningen har skett till KlaraBo samt vår samarbetspartner OBOS Nya Hem och omfattar en färdig detaljplan om 21 500 kvm BTA motsvarande drygt 300 bostäder. Volymen på exploateringen delas lika mellan KlaraBo och OBOS och byggstart är planerad till våren 2024.
  • Refinansierat befintlig skuld med tre av koncernens banker om cirka 1,5 mdr kr av total räntebärande skuld om drygt 4 mdr kr. Till följd av refinansieringen har kreditbindningstiden ökat till 3,2 år och den genomsnittliga lånemarginalen sjunkit till 1,8 procent inklusive derivat, vilket motsvarar en årlig besparing om cirka 3,4 mkr i finansiella kostnader (exklusive nya låneupptagningskostnader). Därutöver har ytterligare framtida upplåning på existerande fastigheter säkrats upp om knappt 780 mkr, att användas för investeringar och förvärv. Belåningsgraden kommer, allt annat lika, efter utnyttjande att gå upp till 52,2 procent. Utrymmet om 780 mkr löper med en genomsnittlig marginal om knappt 1,6 procent med en löptid på 3 år, och kan nyttjas vid behov. Därtill kan ytterligare 400 mkr nyttjas i samband med framtida förvärv. Slutligen har bolaget tecknat en osäkrad revolverande kreditfacilitet uppgående till 400 mkr att användas för framtida investeringar och förvärv.

VD Andreas Morfiadakis har ordet

KlaraBos intäkter steg 111 procent under första kvartalet till knappt 119 mkr (56,2) jämfört med motsvarande kvartal 2021. Ökningen är främst driven av värdehöjande åtgärder, färdigställd nyproduktion samt förvärv. Förvaltningsresultatet ökade med 260 procent till 30,2 mkr (8,4) vilket ger effekt på kassaflödet.

Jag är särskilt nöjd med den organiska tillväxten, det vill säga intjäningsförmågan i vårt förvaltningsbestånd, om drygt 4 procent i kvartalet till knappt 172 mkr (165) i jämförbart bestånd.

Vi ser att det finns goda möjligheter att fortsätta vår organiska tillväxtresa genom bland annat värdehöjande renoveringar i befintligt bestånd, konvertering av delar av beståndet till nya bostäder samt förtätning. Antalet värdehöjande renoveringar har i takt med vår tillväxt ökat i omfattning och vi renoverar i snitt ett hundratal lägenheter per år vilket höjer kassaflöde, driftnetto och därmed fastighetsvärdena.

Fortsatt expansion och tryggad finansiering

KlaraBos övergripande mål är att skapa värde för bolagets aktieägare genom att långsiktigt äga, utveckla och aktivt förvalta eftertraktade bostadsfastigheter i tillväxtregioner med stark efterfrågan. Under kvartalet fortsatte vi att expandera geografiskt. KlaraBo finns nu på tre för bolaget nya orter efter förvärv av en portfölj med 126 hyreslägenheter i Umeå samt genom två markanvisningar för nybyggnation i Skellefteå respektive Växjö om totalt 250 bostäder.

Efter kvartalets utgång erhöll vi också en uppmärksammad markanvisning i Malmöstadsdelen Hyllie. Här har KlaraBo i samarbete med OBOS Kärnhem fått förtroendet att leda pilotprojektet Mallbo, som syftar till att erbjuda ekonomiskt tillgängliga och hållbara bostäder för en bred målgrupp. Projektet tillsammans med OBOS Kärnhem innehåller cirka 300 lägenheter och innebär att vi nu har en projektportfölj som närmar sig cirka 2 000 lägenheter.

Efter utgången av kvartalet genomförde vi även en refinansiering vilket innebär att vår genomsnittliga lånemarginal sjunker med 0,1 procentenheter till 1,8 procent, jämfört med vid utgången av fjärde kvartalet. Vårt kassaflöde ökar samtidigt med cirka 3,4 Mkr, allt annat lika. Att vi trots oro på kreditmarknaden lyckas säkra långsiktig finansiering till attraktiva villkor ser jag som ett styrkebesked.

Utblick

Kvartalet präglades av osäkerhet i efterdyningarna av pandemin och krigsutbrottet i Ukraina. Räntor och inflation har ökat medan energipriser fortsatte vara volatila, vilket sammantaget bland annat har påverkat råvaru- och byggkostnader. Tendensen har fortsatt under andra kvartalet och sannolikt kommer osäkerheten fortsatt påverka vår omvärld den närmaste framtiden.

Trots detta noterar vi att KlaraBos erbjudande fortsätter att skapa intresse runt om i landet och vi ser att behovet av attraktiva bostäder med rimliga hyror är fortsatt stort. Vi fortsätter följa marknaden i syfte att identifiera intressanta tillväxtmöjligheter. Med en rikstäckande förvaltningsportfölj om cirka 5 500 lägenheter, varav två tredjedelar har förädlingspotential, har vi en bra grund att fortsätta växa varför jag sammantaget ser optimistiskt på våra långsiktiga tillväxtförutsättningar.

Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo

Telefonkonferens
VD Andreas Morfiadakis och CFO Jenny Appenrodt presenterar delårsrapporten vid en telefonkonferens den 3 maj kl. 09:00. Presentationen hålls på engelska.

Telefonnummer att ringa för att delta i telefonkonferensen: 08-505 583 58
För webbsändning av telefonkonferensen, gå in på: https://tv.streamfabriken.com/klarabo-q1-2022 

Denna information är sådan information som KlaraBo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2022 klockan 08.00 CEST.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected] 
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61