REGMAR

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2024

 • Intäkterna uppgick till 156,7 mkr (142,9), en ökning med 10 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Driftnettot uppgick till 73,4 mkr (67,4), motsvarande en ökning med 9 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 20,2 mkr (15,0), en ökning med 35 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till -45,3 mkr (-174,1) och för derivat till 44,2 mkr (-41,6).
 • Resultatet uppgick till 3,7 mkr (-160,6), motsvarande 0,03 kr per aktie (-1,22).
 • Belåningsgraden uppgick per 31 mars till 52,6 procent (51,2) med en snittränta om 3,5 procent (3,5). Bolaget finansieras endast med bankbelåning.
 • Substansvärde per aktie uppgick till 31,7 kr (33,3).

Väsentliga händelser             

 • Generella hyreshöjningar för 2024 blev i genomsnitt 5,3 procent för bostäder. Samtliga höjningar förväntas vara genomförda under andra kvartalet.
 • Nyupptaget banklån om 40 mkr till en marginal under låneportföljens genomsnittsmarginal.
 • Genomförda aktieåterköp inom ramen för det mandat om totalt 30 mkr som styrelsen givit för 2024.
 • Konvertering av en råvind till nya lägenheter helt färdigställd i Helsingborg.

Ur Andreas Morfiadakis VD-ord:

"Året har inletts på ett tillfredställande sätt för KlaraBo mycket tack vare att vi fick igenom en stor andel av den årliga hyresförhandlingen per första januari. Förvaltningsresultatet steg med 35 procent tack vare hyreshöjningar och löpande uppgraderingar av våra bostäder, enligt vårt bevisade affärskoncept. De hyresförhandlingarna som inte fastställdes till årsskiftet är nu i princip avslutade och genomförs under andra kvartalet och resulterar i att våra hyror i snitt höjts med drygt 5,3 procent under 2024. De finansiella kostnaderna är i nivå med första kvartalet föregående år tack vare våra höga andel räntesäkrade banklån om 80 procent, men också tack vare ett mer stabilt ränteläge på marknaden.

Aktivt arbete för att säkra ett långsiktigt värdeskapande

Vi ska fortsätta växa vårt förvaltningsbestånd dels via förvärv, dels expandera via nyproduktion över tid. Även om KlaraBo i grunden ska vara ett tillväxtföretag är och förblir basen i vårt värdeskapande vår affärsmodell som kontinuerligt leder till ett högre värde på vårt fastighetsbestånd och tillväxt i kassaflöde per aktie över tid. Det mer gynnsamma marknadsläget vi sett det senaste halvåret skulle även kunna innebära förvärvsmöjligheter av såväl kompletterande förvärv på befintliga orter eller etablering på nya orter. Det senare förutsatt att vi hittar rätt objekt.

Med det sagt, är vi samtidigt måna om att ha en sund riskprofil och kontinuerligt skapa finansiell stabilitet över tid. Detta gör vi bland annat genom vårt­ återköpsprogram för egna aktier vilket ger oss ökade möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur från tid till annan, vidare har vi en hög andel lån med räntesäkring och vi är finansierade enbart genom banklån.

Det är min övertygelse att vår affärsmodell och strategi med såväl organisk tillväxt som förvärv i kombination med en trygg finansiering ger oss rätt förutsättningar för en hållbar och lönsam tillväxt och ett långsiktigt aktieägarvärde. Vi kommer att vara väl rustade och förberedda när marknaden väl vänder och det uppstår attraktiva affärsmöjligheter."

Telefonkonferens och webcast

KlaraBos VD Andreas Morfiadakis och CFO Per Holmqvist kommer att presentera delårsrapporten samt svara på frågor vid en webbsänd presentation och telefonkonferens i dag kl. 09:00. Presentationen hålls på svenska.

Länk till webbsändningen nedan. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

KlaraBo Q1 Report 2024 (financialhearings.com)

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.

Call Access (financialhearings.com)

Presentationen och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga på www.klarabo.se efter telekonferensen.

Presentationen och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga på www.klarabo.se efter telekonferensen.

Denna information är sådan information som KlaraBo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2024 klockan 08.00 CEST.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61