REGMAR

Bokslutskommuniké 31 december 2022

"Värdeskapande åtgärder ger stöd för våra fastighetsvärden"
Andreas Morfiadakis, VD

Oktober - december

 • Intäkterna för kvartalet uppgår till 139,4 mkr (115,1), en ökning med 21,1 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Koncernens driftnetto uppgår till 75,4 mkr (62,9), motsvarande en ökning med 19,9 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Kvartalets förvaltningsresultat uppgår till 25,4 mkr (22,7) en ökning med 11,9 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgår till -147,7 mkr (303,7) och för derivat till 9,5 mkr (4,4).
 • Kvartalets resultat uppgår till -96,2 mkr (251,7), motsvarande -0,73 kr per aktie (2,19).
 • Belåningsgraden uppgår per 31 december till 49,7 procent, med endast bankbelåning.

Januari - december

 • Intäkterna uppgår för perioden till 501,6 mkr (344,2), en ökning med 45,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Koncernens driftnetto uppgår för perioden till 278,9 mkr (189,9).
 • Förvaltningsresultatet uppgår till 113,4 mkr (76,4), en ökning med 48,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgår till -25,7 mkr (737,3) och för derivat till 95,9 mkr (10,9).
 • Periodens resultat uppgår till 125,1 mkr (640,5), motsvarande 0,95 kr per aktie (7,75).
 • Substansvärde per aktie uppgår till 34,4 kr (33,9) vilket är en ökning med 1,5 procent jämfört med föregående år.
 • Styrelsen föreslår till stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022, vilket är i linje med bolagets utdelningspolicy.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Anslutit till LFM30 som är Malmös lokala färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030, bestående av sex strategiska fokusområden med detaljerade målsättningar.
 • Reviderat och antagit nya hållbarhetsmål i linje med Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling. De nya målen innefattar även socialt ansvar och bolagsstyrning.
 • Tecknat ett sexårigt hyresavtal om cirka 350 kvm med Statens Servicecenter i Västervik med ett årligt hyresvärde om cirka 1,7 mkr, samt ett utökat hyresavtal med Praktikertjänst i Malmö om ytterligare drygt 130 kvm uppgående till cirka 0,2 mkr i årshyra.


VD Andreas Morfiadakis har ordet

KlaraBo fortsatte att förädla beståndet under fjärde kvartalet. Totalt genomfördes hela 86 renoveringar för kvartalet vilket starkt bidragit till att hyresvärdet för bostäder ökat med hela 1,1 procentenheter exklusive generell hyreshöjning. För året har vi i snitt renoverat 72 lägenheter per kvartal under 2022, en rekordsiffra för oss. Fördelen med vår modell är att vi själva har kontroll över vår affär samtidigt som efterfrågan sannolikt förblir hög givet det minskade byggandet. Omkring två tredjedelar av vårt totala bestånd om cirka 6 500 lägenheter är fortfarande i behov av uppgradering vilket ger arbetsro i en för övrigt osäker marknad.

Jag belyste redan under Q2 och Q3 att marknadsvärdena sannolikt skulle behöva justeras med anledning av kraftigt stigande räntor och avsaknaden av transaktioner som påvisar att värdena är intakta. Under kvartalet visade externa värderingar att värdet på fastigheter har kommit ned som en följd av att avkastningskraven ökat med i snitt cirka 25 baspunkter. I vår känslighetsanalys motsvarar en ökning i denna storlek drygt 510 mkr, eller cirka 5 procent av värdet från tredje kvartalet, i värdetapp allt annat lika. Det är dock här vi ser potentialen i KlaraBos affärsmodell som tack vare värdeskapande åtgärder samt att inflationen inte ökat mer, begränsade vår värdenedgång till 148 Mkr under kvartalet. Det är således viktigt att vi fortsätter utveckla beståndet genom förädling och förtätning i linje med vår strategi. Vi har idag en snitthyra om låga 1 026 kr/kvm för den del av beståndet där vi har en förädlingspotential, vilket lämnar betydande utrymme för värdeskapande arbete framöver genom förädling.

Aktiv riskbegränsning

Vi ser en orolig marknad kring oss och har agerat proaktivt för att begränsa riskerna och löpande säkerställa en långsiktigt stabil finansiering. I balansräkningen finns endast marginella värden upptagna för projektportföljen sedan vi sänkt risken genom att dra ned på nyproduktionstakten. Vår räntesäkringsnivå uppgår nu till 67,1 procent och vi har under 2022 förlängt räntebindningstiden från 1,6 år till 3,4 år. Därtill har vi en kreditbindningstid om 2,5 år, där drygt 500 Mkr förfaller under senare delen av 2023. Belåningsgraden uppgår till 49,7 procent med endast banklån och vi hade cirka 340 Mkr i kassan vid årsskiftet. Sammantaget gör detta att vi bedömer att risknivån är låg och att bolaget står finansiellt stabilt.

Så här långt har vi landat hyresförhandlingar inför 2023 för ungefär en tredjedel av beståndet där vi i snitt haft höjningar på runt 4 procent. Det är lägre än inflationen som ligger omkring 10 procent för 2022, men historiskt har hyreshöjningarna i ett längre perspektiv överstigit inflationen vilket vi förväntar kommer att ske även framgent när nya jämviktslägen uppnåtts.

Ökat fokus på hållbar utveckling

Det hände även en hel del på hållbarhetsområdet i kvartalet. Vi reviderade respektive antog nya hållbarhetsmål i linje med Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling. De nya målen som presenteras här i rapporten inkluderar även socialt ansvar och bolagsstyrning. Vidare anslöt vi oss till LFM30 som är Malmös lokala plan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030. Initiativet är i linje med vår målsättning att ha klimatneutrala fastigheter senast år 2030.

Utsikter

Världen har de senaste åren ställts inför en rad utmaningar som pandemi, kraftigt stigande energipriser och inflation. På ett eller annat sätt anpassar sig dock världen till nya, om än trista, förutsättningar varför vi är övertygade om att hyresnivåer och energipriser långsiktigt kommer att hitta nya jämviktslägen. Utvecklingen är fortsatt svårförutsägbar, men nyligen har vi sett en rad indikationer på att utsikterna om Sveriges konjunktur inte är fullt så pessimistiska som under fjärde kvartalet.

Som tidigare signalerats avser vi inte att föreslå någon utdelning för verksamhetsåret. Detta då vi ser att vi kan skapa mer aktieägarvärde långsiktigt genom att fortsätta återinvestera i vår fastighetsportfölj. Det är inte heller omöjligt att det senare i år kommer att uppstå intressanta förvärvsmöjligheter, efter det att transaktionsmarknaden varit avvaktande i fjärde kvartalet och i början av 2023.

Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
 

Telefonkonferens och webcast
VD Andreas Morfiadakis och CFO Jenny Appenrodt presenterar bokslutskommunikén vid en telefonkonferens den 15 februari kl. 09:00. Presentationen hålls på engelska.

Länk till webcasten nedan. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/klarabo-q4-2022

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=500381


Denna information är sådan information som KlaraBo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2023 klockan 08.00 CET.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61