Bokslutskommuniké 31 december 2021

"Väsentlig resultatförbättring, starkare finansiell ställning och ökat förvärvsutrymme"
Andreas Morfiadakis, VD

Oktober - december

 • Intäkterna för kvartalet uppgår till 115,1 mkr (55,5), en ökning med 107 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Koncernens driftnetto uppgår till 62,9 mkr (28,9), motsvarande en ökning på 118 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Kvartalets förvaltningsresultat uppgår till 22,7 mkr (12,0), en ökning om 89 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgår till 303,7 mkr (148,3) och för derivat till 4,4 mkr (-1,7).
 • Kvartalets resultat uppgår till 251,7 mkr (124,4), motsvarande 2,19 kr per aktie före utspädning (1,84).
 • Belåningsgraden uppgår per 31 december till 41,6 procent.

Januari - december

 • Intäkterna för perioden uppgår till 344,2 mkr (178,8), en ökning med 93 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Koncernens driftnetto uppgår för perioden till 189,9 mkr (96,8), motsvarande en ökning på 96 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Förvaltningsresultatet uppgår till 76,4 mkr (35,7), en ökning om 114 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgår till 737,3 mkr (413,0) och för derivat till 10,9 mkr (-7,5).
 • Periodens resultat uppgår till 640,5 mkr (345,2), motsvarande 7,75 kr per aktie (5,32) före utspädning.
 • Substansvärde (EPRA NRV) per aktie uppgår till 33,92 kr (23,70) vilket är en ökning med 45 procent jämfört med föregående år.
 • Styrelsen föreslår till stämman att ingen utdelning för räkenskapsåret 2021 ska lämnas.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Förvärv av 126 hyreslägenheter i Umeå tätort till ett underliggande fastighetsvärde om 175 mkr, med sammantagna ytor om cirka 8 700 kvm. Förvärvet finansieras med banklån och egen kassa.
 • Tilldelats markanvisning av Skellefteå kommun i stadsdelen Anderstorg. Markanvisningen omfattar färdig detaljplan med cirka 10 000 kvm BTA där bolaget kommer att uppföra omkring 130 hyreslägenheter.

VD Andreas Morfiadakis har ordet

I början av december 2021 noterades KlaraBos B-aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. Därmed uppnåddes en viktig milstolpe i bolagets utveckling. Noteringen stärker våra tillväxtförutsättningar, breddar ägarbasen och förbättrar tillgången till kapitalmarknaden. Noteringen innebär också en ökad kännedom om bolaget vilket stärker vår profil mot anställda, hyresgäster, kommuner, långivare och investerare.

Intresset för att teckna aktier vid noteringen var stort, såväl bland svenska och internationella institutioner som bland allmänheten. Erbjudandet blev kraftigt övertecknat och totalt önskade över 38 000 privatpersoner och institutioner att teckna aktier. Per 31 december har vi knappt 6 500 aktieägare. Vi är glada och stolta över det mottagande och det intresse vi mött och välkomnar alla nya aktieägare.

Kort om KlaraBo

Till alla nya och blivande aktieägare kan jag säga att KlaraBo förvärvar, uppför, äger och förvaltar bostäder. Bolaget grundades 2017 och är baserat i Malmö men vi är verksamma över hela Sverige. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. De nyproducerade bostäderna är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Vi bygger huvudsakligen i trä och utgår från ett antal grundläggande lägenhetsmodeller, så kallade baslägenheter. Därmed uppnår vi ett hållbart och optimalt resursutnyttjande. Det äldre beståndet renoveras i takt med frivillig avflyttning, vilket bidrar till långsiktigt värdeskapande. Givet kombinationen av stor efterfrågan på bostäder och det begränsade utbudet tror vi att vi har goda förutsättningar att fortsätta skapa aktieägarvärde för alla gamla och nya aktieägare.

Resultat

Det är glädjande att vi, rensat för noteringskostnader om totalt cirka 42 mkr, kan redovisa ännu ett fint kvartal. Intäkterna ökade med 107 procent till 115,1 mkr (55,5) jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen berodde främst på förvärv då antalet förvaltningslägenheter mer än fördubblats. Driftnettot steg 118 procent till 62,9 mkr (28,9), främst drivet av värdeskapande åtgärder i befintligt bestånd. Sammantaget gör det att förvaltningsresultatet ökar 89 procent till 22,7 mkr (12,0). Värdeökningen i beståndet uppgick till 303,7 mkr, drivet bland annat av investeringar. Under kvartalet använde vi en del av emissionslikviden för att amortera drygt 360 mkr på alla utestående säljarreverser, vilket kommer att minska koncernens räntekostnader med knappt 13 mkr på årsbasis. Detta stärker vårt kassaflöde, förbättrar förvaltningsresultatet och vår genomsnittliga lånemarginal sjunker. Vid årets utgång hade vi en belåningsgrad om 41,6 procent och en räntetäckningsgrad enligt intjäningsförmågan om 3,45 gånger. Med en stärkt balansräkning och förbättrad intjäningsförmåga har vi ökat vårt förvärvs- och investeringsutrymme.

Det var hög aktivitet i övrigt under kvartalet. Utöver noteringsprocessen passade vi i december på att välkomna 46 hushåll till våra nyproducerade, hållbara bostäder i Motala. KlaraBo miljöcertifierar samtliga nyproduktionsprojekt och i det här fallet blir fastigheten den första i vår regi att erhålla miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad Silver. Vi förvärvade en mindre projektfastighet i centrala Malmö som efter sedvanlig ROT-renovering kommer att konverteras till 30 mindre lägenheter. Vi beslutade att skapa 16 nya vindslägenheter i Tågaborg i Helsingborg och i Umeå förvärvade vi 126 hyreslägenheter precis i början av detta år.

I början av det här året har osäkerheten ökat kring det geopolitiska läget liksom kring inflations-, växelkurs- och ränteutvecklingen. Det kan slå på material- och virkespriser samt skapa logistiska utmaningar, men om dessa osäkerhetsfaktorer får någon mer materiell effekt på vår verksamhet är för tidigt att säga.

Utsikter

Även om osäkerheten ökat i omvärlden står vi fortsatt på en solid grund med stabila kassaflöden från de cirka 5 500 fullt uthyrda lägenheter som vi förvaltar och en belåningsgrad under 45 procent. Detta skapar utrymme för fler värdeskapande affärer framåt.

Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo

Telefonkonferens
VD Andreas Morfiadakis och CFO Jenny Appenrodt presenterar bokslutskommunikén vid en telefonkonferens den 16 februari kl. 11:00. Presentationen hålls på engelska.

Telefonnummer att ringa för att delta i telefonkonferensen: 08-505 583 69
För webbsändning av telefonkonferensen, gå in på: https://tv.streamfabriken.com/klarabo-q4-2021

Denna information är sådan information som KlaraBo Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2022 klockan 08.00 CET.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61