REG

Årsstämma i KlaraBo Sverige AB den 3 maj 2023

Årsstämma i KlaraBo Sverige AB ägde rum onsdagen den 3 maj 2023. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.klarabo.se. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Lennart Sten, Anders Pettersson, Lulu Gylleneiden, Mats Johansson, Joacim Sjöberg, Sophia Mattsson-Linnala, Per Håkan Börjesson samt Håkan Sandberg. Årsstämman omvalde Lennart Sten till ordförande för styrelsen.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordföranden och med 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Årsstämman beslutade vidare att arvode ska utgå med 75 000 kronor vardera till revisionsutskottets ledamöter och med 40 000 kronor vardera till ersättningsutskottets ledamöter.

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Mats Åkerlund kommer att vara huvudansvarig revisor. Revisorns arvode utgår enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie B, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, om sammantaget högst 20 procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor. Förslaget med övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, och får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse ska ske genom handel på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och får omfatta samtliga egna aktier som bolaget innehar. Förslaget med övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

Ersättningsriktlinjer

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61