Nyhetsbrev - September 2023

I detta nyhetsbrev vill vi ge en helhetsbild av var JonDeTech står idag och vad planerna är framöver.

Fokus på lönsamhet

Bolagets fokus är att skapa lönsamhet genom att skapa initiala intäkter under 2023 för att därefter öka försäljningen av samtliga produkter under 2024. För att nå dit är den nu kommunicerade företrädesemissionen oerhört viktig, eftersom den säkerställer framåtdriften av bolaget om än på villkor anpassade till ett mycket svårt kapitaliseringsklimat. Det finansiella läget har under en längre tid varit ansträngt för JonDeTech då den finansieringslösning som funnits på plats inte har räckt till. Efter fortsatta kostnadsreduktioner, omprioriteringar samt genomförandet av företrädesemissionen, där JonDeTechs tidigare långivare valt att kvitta sina skulder, kommer JonDeTech vara skuldfritt och ha en balansräkning som är starkare än på länge. Samtidigt händer det oerhört mycket positiva saker i bolaget.

 

Från Deep Tech till kommersialisering

JonDeTech har länge varit ett Deep Tech-bolag med fokus på teknik och utveckling av grundteknologin för vår produkt JIRS30. Under det senaste året har vi genomfört en transformation där vi breddat produktportföljen och gått in i en tydlig kommersialiseringsfas.

Denna transformation har till stor del drivits av de framsteg som gjorts i att färdigställa produktionsflödet för JIRS30. Tidigare i år nådde bolaget en milstolpe när de första produkterna blev färdiga som tillverkats helt och hållet i det outsourcade produktionsflödet hos Varioprint. Vi får nu kontinuerligt fram fungerande sensorelement och det arbete som återstår är att kvalificera produkten och sätta upp en automatisk sortering och packning. Detta arbete pågår tillsammans med en industripartner - Aptasic.

För att snabba på resan från Deep Tech till kommersialisering har bolaget expanderat portföljen med produkterna JIRS10 och JIRS40, som vi aktivt är ute och marknadsför.

I och med färdigställandet av ett helt outsourcat produktionsflöde av JIRS30 har vi kunnat transformera bolaget genom att frigöra ingenjörer inom produktionsutveckling och i stället addera resurser inom marknadsföring och sälj.

Högsta prioritet idag för säljteamet är att etablera de första kommersiella avtalen för JIRS10 och JIRS30. För JIRS40 erhöll vi en order tidigare i år och där är vi nu i en leveransfas med målsättningen att färdigställa den under Q4 2023. När detta sker kommer vi kunna fakturera cirka 1 MSEK.

 

Optimerade kostnader

Vi insåg tidigt att vi i det kärva investeringsklimat som råder var tvungna att minska vår kostnadsbas för att skapa längre finansiell uthållighet. Under 2022-2023 har detta varit ett fokusområde och vår bedömning är att i slutet av 2023 kommer vår löpande månadskostnad vara cirka 60% lägre än vad de var 18 månader tidigare.

Denna kostnadsoptimering har vi lyckats med genom att bland annat:

  • Minskat personalstyrkan
  • Minskning av externa resurser för produktionsutveckling eftersom produktionsflödet färdigställts
  • Översyn av övriga löpande kostnader inom bolaget

När bolaget nu tar in kapital genom en företrädesemission är det viktigt att kunna visa våra ägare och nya investerare att vi är varsamma med aktieägarnas pengar och använder dessa på rätt saker. Detta är nödvändigt för att bolaget ska lyckas med målsättningen att bli ett lönsamt och välmående bolag.

 

Statusuppdatering för JIRS30

JIRS30 är en produkt som har den unika förmågan att som sensor kunna mäta temperatur, närvaro och värmeflöde i olika konfigurationer. Detta genererar stort intresse i kunddialoger inte minst inom områden där kunder letar efter sensorer som passar i Wearables, som är en miljardmarknad. Fokus här är på smarta klockor, armband och trådlösa hörlurar.

Vi har nu lyckats lösa ett antal  större tekniska utmaningar som identifierats under industrialiseringen. Dessa utmaningar har varit mycket tidskrävande och krävt mycket mer tid/resurser än vad vi initialt bedömt. Men som vi meddelade, redan den 20 april i år, så kan vi nu producera fullskaliga paneler med sensorelement. Detta innebär att produktionsflödet nu är färdigt för produktion i större volymer, vilket under lång tid varit en viktig milstolpe att nå.

Det vi nu jobbar vidare med för att färdigställa en kommersiellt lanserad JIRS30 är bland annat:

  • Förbättring av yield och minskad variation i produktionen
  • Test och prestandamätning för att nå Engineering Sample-status
  • Testning och verifiering av JIRS30 för att nå Commercial Sample-status

 

Statusuppdatering JIRS10 och JIRS40

JIRS10 och JIRS40 är färdiga produkter som vi aktivt är ute och marknadsför.

JIRS10 kan uppnå volymförsäljning genom samarbetet med vår taiwanesiska partner, vars ASIC-utveckling redan har nått Engineering Sample-status. Slutprodukten JIRS10_tpp - som innehåller JIRS10 - kommer enligt vår partner att lanseras i Q2 2024 och målet är att JIRS10_tpp ska integreras i konsumentelektronik som redan finns på marknaden.

JIRS40 har genererat två Design Wins där produkten integreras i smarta elektroniska dörrlås. Leveranserna till Zhuhai Yoyon Electronic Technology Co (Yoyon) är planerade under fjärde kvartalet 2023 och kommer att utvärderas av Yoyon som ett alternativ till en befintlig lösning. Vi arbetar just nu med att leverera denna första order, men också med att etablera oss som en fortsatt leverantör av JIRS40 till Yoyon.

En sammanfattning av de kritiska aktiviteter och milstolpar som vi strävar efter att uppnå avseende JIRS10 och JIRS40 är bland annat:

  • Kundleverans av JIRS40 samt mjukvara till Yoyon enligt de avtal som slöts tidigare i år
  • Säkra upp fortsatt leveransavtal med Yoyon av JIRS40
  • Stödja vår taiwanesiska partner avseende utveckling av den paketerade lösningen JIRS10_tpp, med deras målsättning att lansera produkten kommersiellt i Q2 2024
  • Upprätta återförsäljaravtal med den taiwanesiska partnern för den europeiska marknaden för JIRS10_tpp, för att skapa en "dubbelsidig affärsmodell" för JDT

 

Vår teknologi är en stark utmanare inom nya användningsområden

JonDeTech har under många år fokuserat på att lansera JIRS30 som ett sensorelement som mäter infraröd strålning. Även JIRS10 och JIRS40 ger denna funktionalitet, men med olika prestanda vilket innebär att produkterna kompletterar varandra för olika typer av applikationer. Bolaget har fokuserat på olika typer av lösningar för närvarodetektion, till exempel kopplat till en "wake up on presence"-funktion som sparar energi i olika elektroniska produkter.

Men idag finns en ökad efterfrågan inom kontaktbaserad värmemätning, som till exempel möjliggör tillverkning av smarta plåster, temperaturmätning på kroppen med hjälp av wearables och smarta klockor, och liknande applikationer.

IR-sensorer baserade på kisel kan inte mäta värmeflöde vilket gör JIRS30 unikt i detta segment. Det finns få konkurrerande produkter och generellt är denna marknad omogen men under stark tillväxt. Genom de tester som genomförts med kunder har vi fått indikationer på att vi kommer kunna vara en mycket stark utmanare på denna marknad.

Därför har vi påbörjat att produktpaketering och test av JIRS30 för värmeflödesmätning, så vi snabbt kan nå även denna marknad med exakt samma produkt som används för mätning av IR-strålning. Vi skapar därmed en större marknad utan att förändra produkten eller produktionen!

 

Framtiden

Med detta hoppas jag ni fått en tydligare bild av var vi står som bolag idag och vad som pågår bakom kulisserna. Den pågående emissionen är som ni förstår avgörande för bolagets framtid och möjliggör för oss att komma till den plats vi varit på väg till ett tag.

 

Om du som läsare har ytterligare frågor, tveka inte att skicka oss dessa via mail till [email protected]. För mer nyheter och information om bolaget rekommenderar jag att ni följer vår You Tube-kanal, och även att du registrerar dig på vår Nyhetssida. Du kan också följa oss på LinkedIn.

Vänliga hälsningar,

Dean Tosic

vd JonDeTech Sensors AB

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Dean Tosic VD +46 73 994 85 70