JonDeTech etablerar dotterbolag i Shanghai för att stärka sin position i Kina I syfte att komma närmare viktiga kundsegment och underlätta transaktioner med lokala partners har bolaget startat ett dotterbolag i Shanghai. Dotterbolaget kommer aktivt att arb...
JonDeTech established a subsidiary in Shanghai to strengthen its position in China The company has started a subsidiary in Shanghai to get closer to important customer segments and facilitate transactions with local partners. The subsidiary will actively work w...
REG
JonDeTech Sensors AB (publ) utser Mangold Fondkommission AB till likviditetsgarant JonDeTech Sensors AB (publ) har idag utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktie...
REG
JonDeTech Sensors AB (publ) appoints Mangold Fondkommission AB as liquidity guarantor JonDeTech Sensors AB (publ) has appointed Mangold Fondkommission as liquidity guarantor for the company's shares today. The liquidity guarantee aims to improve the share's liquid...
JonDeTech lanserar ny konceptuell design för värmeflödesmätning baserad på världens tunnaste sensorelement - Den unika designen på det egenutvecklade sensorelementet JIRS30 skapar helt nya möjligheter att mäta värmeflöde för wearables-marknaden
JonDeTech launches a new conceptual design for heat flux measurement based on the world's thinnest sensor element - The unique design of the in-house developed sensor element JIRS30 creates completely new possibilities for measuring heat flux for the wearables market 
REG MAR
JonDeTech offentliggör utfall i företrädesemissionen EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SI...
REG MAR
JonDeTech announces outcome in rights issue NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SWITZERLAND, SINGAPORE...
Sista dag för handel med uniträtter i JonDeTech EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SI...
Last day of trading in unit rights in JonDeTech NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR TO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA,...
Teckningsperioden i JonDeTechs företrädesemission av units inleds idag EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SI...
The subscription period in JonDeTech's rights issue of units starts today NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR TO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA,...
JonDeTechs vd Dean Tosic presenterar bolaget på Redeyes Investor Forum Online idag Idag kl. 15:00 - 15:20 kommer JonDeTechs vd Dean Tosic att vara med på Redeyes Investor Forum Online. Presentationen kan ses live via Redeyes hemsida eller genom att klicka HÄR....
JonDeTech's CEO Dean Tosic presents the company at Redeyes Investor Forum Online today Today, at 15:00 - 15:20, JonDeTech's CEO, Dean Tosic, will present the company at the Redeyes Investor Forum Online. The presentation will be In Swedish.   The presentation can b...
REG
JonDeTech offentliggör prospekt i samband med företrädesemission av units EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SI...
REG
JonDeTech publishes prospectus in connection with rights issue of units NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SWITZERLAND, SINGAPORE...
REG MAR
DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2023 FÖR JONDETECH SENSORS AB (PUBL) Tredje kvartalet 2023 (jämfört med det tredje kvartalet 2022) • Nettoomsättningen uppgick till 360 tkr (0) • Rörelseresultatet uppgick till -6 578 tkr (-4 670) • Periodens resul...
REG MAR
INTERIM REPORT JANUARY - SEPTEMBER 2023 FOR JONDETECH SENSORS AB (PUBL) Third quarter of 2023 (compared with the third quarter of 2022) • Net turnover amounted to 360 thousand SEK (0) • EBIT amounted to -6 578 thousand SEK (-4 670) • EBT amounted to...

Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Dean Tosic VD +46 73 994 85 70